Menu
Fotogaléria
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
14.12.2022
VZN č. 10/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.12.2022
Dátum zvesenia 30.12.2022
Názov VZN č. 10/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
14.12.2022
VZN č. 09/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.12.2022
Dátum zvesenia 30.12.2022
Názov VZN č. 09/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
14.12.2022
VZN č. 08/2022 o organizácii miestneho referenda
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.12.2022
Dátum zvesenia 30.12.2022
Názov VZN č. 08/2022 o organizácii miestneho referenda
9.12.2022
Pozvánka na zasadnutie OcZ 13.12.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2022
Dátum zvesenia 14.12.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie OcZ 13.12.2022
1.12.2022
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2023 - 2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2023 - 2025
Popis Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2025 a návrhu rozpočtu na rok 2023, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
25.11.2022
NÁVRH - VZN č. 12-2022 o miestnych daniach vyberaných obcou Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 14.12.2022
Názov NÁVRH - VZN č. 12-2022 o miestnych daniach vyberaných obcou Zemplínske Hámre
25.11.2022
NÁVRH - VZN č. 13/2022, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 14.12.2022
Názov NÁVRH - VZN č. 13/2022, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
25.11.2022
NÁVRH - VZN č. 11/2022 o správnych poplatkoch a platbách za služby
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 14.12.2022
Názov NÁVRH - VZN č. 11/2022 o správnych poplatkoch a platbách za služby
25.11.2022
NÁVRH - VZN č. 10/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 14.12.2022
Názov NÁVRH - VZN č. 10/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
25.11.2022
NÁVRH - VZN č. 9/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 14.12.2022
Názov NÁVRH - VZN č. 9/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
25.11.2022
NÁVRH - VZN č. 8/2022 o miestnom referende
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 14.12.2022
Názov NÁVRH - VZN č. 8/2022 o miestnom referende
25.11.2022
NÁVRH - VZN č. 7/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 14.12.2022
Názov NÁVRH - VZN č. 7/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
25.11.2022
NÁVRH - VZN č. 6/2022 o miestnej dani z nehnuteľnosti v obci Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 14.12.2022
Názov NÁVRH - VZN č. 6/2022 o miestnej dani z nehnuteľnosti v obci Zemplínske Hámre
25.11.2022
NÁVRH - Rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov NÁVRH - Rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2023
25.11.2022
NÁVRH - Rozpočet obce na rok 2023 - výdavky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov NÁVRH - Rozpočet obce na rok 2023 - výdavky
25.11.2022
NÁVRH - Rozpočet obce na rok 2023 - príjmy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov NÁVRH - Rozpočet obce na rok 2023 - príjmy
18.11.2022
Pozvánka na zasadnutie OcZ 23.11.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.11.2022
Dátum zvesenia 24.11.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie OcZ 23.11.2022
Popis V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvolal ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zemplínske Hámre, ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2022 o 15.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zemplínskych Hámroch.
11.11.2022
Pozvánka na zasadnutie OcZ 16.11.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.11.2022
Dátum zvesenia 17.11.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie OcZ 16.11.2022
Popis V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvolal riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zemplínske Hámre, ktoré sa uskutoční dňa 16.11.2022 o 15.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zemplínskych Hámroch.  
11.11.2022
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemplínske Hámre na I. polrok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.11.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemplínske Hámre na I. polrok 2023
Popis Podľa § 18f, ods. 1, písm. b) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
1.9.2022
VZN obce Zemplínske Hámre č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Zemplínske Hámre č. 05/2020 o daniach, správnych a miestnych poplatkoch na základe zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a na základe zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o mi
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.9.2022
Dátum zvesenia 16.9.2022
Názov VZN obce Zemplínske Hámre č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Zemplínske Hámre č. 05/2020 o daniach, správnych a miestnych poplatkoch na základe zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a na základe zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o mi