Menu
Fotogaléria
Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 

 

 

 

 

«Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov v Slovenskej republike, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania

Information for the voter

Date and time of elections, Right to vote, Right to be elected, Registration of a citizen of other Member State of the European Union in the list of voters in the Slovak republic, Voter certificate, Voting procedure

 


«
Členské štáty Európskej únie

European Union member countries

 

 

«Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Podanie kandidátnej listiny, Číslo účtu pre uhradenie volebnej kaucie, Späťvzatie, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

«Kandidujúce politické subjekty a zoznam kandidátov

Zoznam kandidujúcich politických strán, politických hnutí a koalícií, Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách, Oznámenie o späťvzatí kandidátnej listiny, vzdaní sa a odvolaní kandidatúry

«Volebná kampaň

Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Záverečné správy o nákladoch na volebnú kampaň, Prehľady nákladov tretích strán vynaložených na volebnú kampaň

«Tlačivá a vzory

Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane

«Organizačno-technické zabezpečenie volieb

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu

«Financovanie volieb

Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

«Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

«Výsledky volieb

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu, Zoznam poslancov zvolených do Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku