Menu
Fotogaléria
Dane a poplatky

Vybavuje:
Viera Vozárová, tel: 057/7581790 
Daniela Pašeková, tel.: 057/7581790

e-mail: obec@zemplinskehamre.sk
            viera.vozarova@zemplinskehamre.sk 
            daniela.pasekova@zemplinskehamre.sk 

VŠETKO O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Ak ste vlani kúpili nehnuteľnosť, skolaudovali, predali, vydražili alebo zdedili, musíte najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka podať priznanie k dani z nehnuteľností.
Musia ho podávať všetci starí aj noví majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku. Majiteľ nehnuteľnosti či pozemku ho musí podať obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.
Do rovnakého termínu sa podáva aj žiadosť o zníženie alebo oslobodenie od dane.
Do 31. januára sa podáva aj žiadosť o zníženie alebo oslobodenie od poplatku za komunálny odpad (Príloha č. 1 k VZN č. 06/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi).

KTO MUSÍ PODAŤ PRIZNANIE

Daňové priznanie sa podáva ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum povolenia vkladu katastrom nehnuteľností.
Podať ho musia fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roku:

- nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru sú zapísaní v katastri nehnuteľností

- predali nehnuteľnosť a k 1. januáru už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností

- nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov)

„Ak vklad kataster nehnuteľností povolil do 1. januára daňové priznanie podávajú vlastníci do 31. januára. Ak bol vklad povolený po uvedenom dátume, daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva až v nasledujúcom roku.
Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti. To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania.

Priznanie podáva aj ten, kto v predchádzajúcom roku menil účel využitia stavby. Napríklad ak niekto zmenil nebytový priestor na byt alebo naopak a to aj keď sa vlastník nezmenil. Tiež aj v prípade, že začal užívať pozemok na základe zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom, v takom prípade totiž bude platiť daň v tomto roku už nájomca. Ďalej aj ak na liste vlastníctva došlo k zmene druhu pôdy, napríklad orná pôda sa zmenila na trvalý trávny porast alebo na záhradu, či zastavanú plochu, keďže sa už na príslušnú výmeru bude vzťahovať iná sadzba dane. Priznanie sa podáva po právoplatnosti stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia na stavby alebo bytový dom. Pokiaľ niekto vlani dostal právoplatné stavebné povolenie na prístavbu, na rekonštrukciu stavby, priznanie podáva až po právoplatnom skolaudovaní stavby. Ak sa tak stalo vlani, priznanie podáva do konca januára, keďže plocha sa tým pádom zväčší a mení sa základ dane alebo podlažnosť stavby.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosť alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Ak vlastníte nehnuteľnosť už dlhšie a priznanie ste už podali dávnejšie, obec vám pošle do konca mája výmer s výškou dane. Tú potom treba zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

DAŇOVÁ POVINNOSŤ VZNIKÁ NA ZÁKLADE:

- povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy

- nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti

- nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom

- vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov

- vydania právoplatného stavebného povolenia

- na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením

- dodatočného povolenia stavby

- právoplatného kolaudačného rozhodnutia

- ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia drobnej stavby

- povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby

- zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala

- podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF

- podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností

- zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti

- zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely

DAŇOVÁ POVINNOSŤ ZANIKÁ NAPRÍKLAD NA ZÁKLADE:

- povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe predajnej, darovacej zmluvy

- vydraženia nehnuteľnosti

- zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov

- zmeny výmery nehnuteľnosti

- povolenia zmeny užívania stavby

- zrušenia nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF

- zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností

- búrania alebo odstránenia stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva

ČO SA ZDAŇUJE

Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorú ukladá obec. Daň sa vyberá z:

- pozemkov (aj zastavaných)

- stavieb (napríklad aj skleníkov, chát či samostatne stojacich garáží). Pri garážach sa zohľadňuje, či ide o samostatne stojace, hromadné garáže a hromadné garáže umiestnené pod zemou. - -Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnených pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

NEHNUTEĽNOSŤ V SPOLUVLASTNÍCTVE

Ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci, každý z nich je daňovníkom podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa však dohodnú, môže to urobiť jeden z nich. Treba to však vyznačiť v daňovom priznaní. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie ale nepodávajú obaja ale len jeden z nich.

TLAČIVÁ DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Tlačivá aktuálnych priznaní sú zverejnené na webovej stránke ministerstva financií. Ide o tie isté tlačivá, na ktorých sa podávali priznania aj v minulom roku. Určené sú pre fyzické aj právnické osoby a sú spoločné pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. Fyzické a právnické osoby podávajú priznanie na jednom spoločnom tlačive.

ÚĽAVA NA DANI

Do konca januára treba požiadať aj o úľavu na dani z nehnuteľností. V obci Zemplínske Hámre sa od dane zo stavieb oslobodzuje automaticky o 50% stavba na bývanie vo vlastníctve občanov nad 70 rokov a držitelia preukazu ZŤP –S, ZŤP musia o úľavu na dani zo stavieb požiadať správcu dane. Ďalšou podmienkou pre uplatnenie tejto úľavy je, že nehnuteľnosť slúži daňovníkovi na jeho trvalé bývanie. Ak si daňovníci uplatnili túto úľavu v predchádzajúcich obdobiach už nemusia podávať priznanie.

SADZBY DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Sadzby dane z nehnuteľností určuje samospráva vo všeobecne záväzných nariadeniach. Môžete ich nájsť na webovej stránke obce.

DANE A POPLATKY – UPOZORNENIE

Obec Zemplínske Hámre ako správca dane Vás upozorňuje, že pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká 1. dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Priznanie k dani z nehnuteľností je občan povinný podať najneskôr do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosť alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Daňové priznanie je nutné doručiť Správcovi dane na Obecný úrad v Zemplínskych Hámroch.

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Platiteľ dane, t.j. poskytovateľ ubytovania na území obce je podľa VZN obce Zemplínske Hámre č. 5/2020 v znení Uznesenia OcZ č. 42/2020 povinný poskytovať správcovi dane štvrťročné hlásenie k dani za ubytovanie. Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí je potrebné predložiť správcovi dane vždy do 15.dňa mesiaca nasledujúceho po ukončení kalendárneho štvrťroka. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých poskytovateľov ubytovania, bez ohľadu na to či majú na túto činnosť živnostenské oprávnenie, alebo nie.SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK ( SHR )

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka
poplatok podľa sadzobníka 6,50 € – žiadosť o zápis