Menu
Fotogaléria
Zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy v obci Zemplínske Hámre ako vstupnej brány do starých bukových pralesov a vulkánov Východných Karpát

Názov projektu:
Zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy v obci Zemplínske Hámre ako vstupnej brány do starých bukových pralesov a vulkánov Východných Karpát

Kód projektu:
05I01000043

Názov investície:
Investícia 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na zadržiavanie vody, ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

Názov komponentu:
Komponent 5 - Adaptácia na zmenu klímy

Názov zmluvy:


Popis projektu:

Predkladaný projekt rieši problematiku zmierňovania negatívnych dopadov zmeny klímy vo viacerých rovinách. V rámci projektu je riešená problematika nízkeho environmentálneho povedomia verejnosti a záujmu detí o zmierňovanie dopadu klimatických zmien na prírodu. Nakoľko ľudia reagujú omnoho citlivejšie a vnímavejšie na problémy životného prostredia, ktoré sú im priestorovo a teda aj emocionálne bližšie, projekt približuje aktuálne klimatické a teda environmentálne problémy priamo k jedincovi, ktorý má jedinečnú možnosť bezprostrednejšie poznať existujúcu problematiku. Projekt rovnako tak rieši postupne sa vytrácajúce prírodné dedičstvo miestnych bylinkárok, nakoľko klimatické zmeny majú značný vplyv aj na miestnu flóru.

Zachovaniu zdravých ekosystémov, ktoré by aj naďalej mohli spoločnosti poskytovať cenné služby, ako napríklad čistý vzduch, pitnú vodu, ale aj zdravú a dobrú vegetáciu, napomôže budovanie kvalitnej infraštruktúry. Jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich rozvoj miestnej ekonomiky a zvyšovanie jej konkurencieschopnosti je zabezpečenie udržateľného a efektívneho využívania potenciálu prírodných zdrojov a ochrana a podpora zvyšovania kvality životného prostredia. Udržateľný rozvoj lokálnych ekonomík a zvyšovanie ich konkurencieschopnosti zabezpečuje najmä efektívne využívaný potenciál prírodných zdrojov. Takýto prístup podporuje zvyšovanie zamestnanosti a prispieva k ochrane a šetreniu prírodných zdrojov. Z uvedeného dôvodu projekt rieši aj vybudovanie terénneho informačného systému s vyznačením novovzniknutého náučného chodníka a okolitých zaujímavostí a doplnením ekologickej turistickej infraštruktúry bude podporený rozvoj regiónu so zachovalou a autentickou prírodou.

Realizácia celého projektu rieši uvedené problémy nasledovnými spôsobmi:
- vytvorením ekologicko-edukačného komplexu a nového náučného chodníka budú ponúknuté obyvateľom a návštevníkom inovatívne a atraktívne aktivity, ktoré priamo podporujú zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti a informovanosti o možnostiach zmierňovania negatívnych vplyvov klimatických zmien na životné prostredie,
- prostredníctvom informačných prvkov sa zvýši informovanosť verejnosti o prírodných bohatstvách Národného parku Poloniny a Východných Karpát
- realizácia aktivít projektu povedie k podpore ekoturizmu ako dôležitého nástroja pre udržateľný rozvoj chránených území,
- obstaraním ekologickej doplnkovej turistickej infraštruktúry sa zvýši kvalita miestnych služieb v oblasti cestovného ruchu,
- nakoľko všetky aktivity projektu kladú absolútny dôraz na zachovanie autentickosti prírody, tak svojim prevedením vedú k znižovaniu miery znečistenia životného prostredia,
- prostredníctvom vytvorenia nových pracovných miest bude posilnený miestny ekonomický rozvoj, nakoľko autentické prírodné prostredie je relatívne málo narušené z dôvodu nízkej ekonomickej aktivity.

Stručný popis celkového riešenia projektu:

Hlavným cieľom projektu je zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy prostredníctvom rozvoja ekoturizmu a zriadenia ekologicko-edukačného komplexu s názvom „Vstup do ríše Východných Karpát“. Miestom realizácie projektu je obec Zemplínske Hámre, nachádzajúca sa v okrese Snina v Prešovskom kraji.

Hlavný cieľ projektu tvoria dva špecifické ciele a to:
1. Vytvorenie edukačno-oddychovej zóny
2. Podpora ekoturizmu vytvorením nového náučného chodníka

V rámci špecifického cieľa 1 bude realizovaná výstavba relaxačných envirodomčekov, bylinkovej kuchynky „Babky Ježibabky“ interpretujúcej prírodné dedičstvo miestnych bylinkárok, detského edukačného ihriska a dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky. Tieto výstupy budú tvoriť ekologicko- edukačný komplex s názvom „Vstup do ríše Východných Karpát“, ktorého účelom je poskytnúť návštevníkom a turistom obce neobyčajný zážitok v podobe pozorovania korún okolitých stromov a hviezdnej oblohy z pohodlia relaxačných ležadiel. Z dôvodu pozdvihnutia záujmu detí o zmierňovanie dopadu klimatických zmien na prírodu bude vybudované prírodné edukačné ihrisko s hernými prvkami. Bylinková kuchynka „Babky Ježibabky“ bude tvoriť začiatok cesty novým náučným chodníkom, pričom bude slúžiť ako expozícia pôvodných byliniek predstavujúcich dôležitú časť miestnej flóry a zároveň miesto, kde budú interpretované pôvodné legendy o vzniku Vihorlatských vrchov, či Sninského kameňa. Jedinečná atmosféra bude dotvorená maketou „Babky Ježibabky, kamennou pecou, ktorá bude zároveň slúžiť ako fotopoint. Nakoľko sú envirodomčeky navrhované ako objekty jednoduché moderné montované drevostavby, ktorých hlavnou funkciou je vytvorenie jedinečného priestoru pre pozorovanie prírody veľkým strešným oknom. Jednou z aktivít projektu je dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov, ktoré budú poskytovať sociálne zázemie pre návštevníkov. Navrhované stavebné úpravy jestvujúceho objektu sa týkajú jeho nadstavby pre vytvorenie spoločných hygienicko-prevádzkových priestorov pre navrhované nové envirodomčeky, ktoré budú osadené na susednej parcele, v jej lesoparkovej časti medzi stromami. Z dôvodu minimalizovania stavebných prác a negatívnych zásahov do prírody, sa tak hygienicko-prevádzkové priestory vytvoria spoločne, už spomínanou nadstavbou riešeného objektu, kde sa umiestnia nové požadované vstupné a informačné priestory, hygienické priestory toaliet, skladové priestory a priestory zamestnancov.

Špecifickým cieľom 2 je podpora ekoturizmu prostredníctvom vytvorenia nového náučného chodníka s názvom „Chodník vulkánmi Východných Karpát“ a obstaranie ekologickej doplnkovej turistickej infraštruktúry. Novovzniknutý náučný chodník v kombinácií s ekologickou turistickou infraštruktúrou prispejú k rozvoju prírode blízkeho turizmu a skvalitnia miestne služby cestovného ruchu. Účelom jednotlivých informačných prvkov, ktoré tvoria súčasť aktivít projektu, je zvýšenie povedomia verejnosti o súčasných ekologických problémoch a podnecovanie k zachovávaniu prírodných hodnôt a informovanie o spôsoboch ako chrániť životné prostredie.

Nakoľko existujúce environmentálne podmienky ovplyvňujú vytváranie pracovných príležitostí a tvorbu pracovných miest v súvislosti s ochranou a zvyšovaním kvality ekosystémových služieb bude realizáciou projektu priamo podporené vytvorenie dvoch nových pracovných miest na minimálne 60 mesiacov. Celková dĺžka realizácie aktivít projektu je stanovená na 24 mesiacov.