Menu
Fotogaléria
Zmluvy
Označenie zmluvyDátumPartnerPopisDokument
Zmluva č. 323 0886 02.05.2023Dobrovoľná požiarna ochrana SRPredmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,00 Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce.  f90db_DPO SR - Zmluva č. 323 0886.pdf
Poistná zmluva č. 240897006018.04.2023Generali PoisťovňaPovinné zmluvné poistenie2638f_Poistná zmluva č. 2408970060.pdf
Poistná zmluva č. 240897004818.04.2023Generali PoisťovňaPovinné zmluvné poistenie531e0_Poistná zmluva č. 2408970048.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v rámci Priamej podpory 202313.04.2023Úrad vlády Slovenskej republikyPredmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi dotáciu v sume 9 870,-EUR (slovom: deväťtisícosemstosedemdesiat eur) a záväzok prijímateľa použiť dotáciu v plnej výške na bežné výdavky s účelovým určením na realizáciu projektu: „Záhrada starej mamy“.91b13_Zmluva o poskytnutí dotácie - Priama podpora 2023.pdf
Poistná zmluva č. 240895199131.03.2023Generali PoisťovňaPovinné zmluvné poistenie - vláčik01a7b_Poistna zmluva PZP17.pdf
Zmluva o nájme bytu č. 11/NBZH/202329.03.2023Zuzana GerbocZmluva o nájme bytu č. 11/NBZH/20235a3cf_Zmluva o nájme bytu - Zuzana Gerboc.pdf
Kúpno-predajná zmluva č. ZH-2023/157-OcÚ14.03.2023Samuel HaluškaPrívesf5ad3_Kúpno-predajná zmluva.pdf
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti08.03.2023Ministerstvo životného prostredia SRZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.16331_Zmluva o PPM č. 384-2022-1.8.pdf
Zmluva o prevode výpočtovej techniky28.02.2023DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Zmluva o prevode výpočtovej techniky8561b_Zmluva o prevode výpočtovej techniky.pdf
Zmluva o nájme bytu č. 02/NBZH/202328.02.2023Juraj HančarikZmluva o nájme bytu č. 02/NBZH/20236a568_Zmluva o nájme bytu - Juraj Hančarik.pdf
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia26.02.2023Generali PoisťovňaPoistná zmluva skupinového úrazového poistenia4ed78_Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia.pdf
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk16.01.2023Dobraobec s.r.o.Predmetom tejto zmluvy je rozšírenie redakčného systému – modulu úradná tabuľa o možnosť zverejňovania dokumentov podľa zákona č. 305/2023 Z. Z. O elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len „CUET“ dostupnej na portáli https://cuet.slovensko.sk spravovanom Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby ďalej len „NASES“), a zabezpečenie zverejňovania dokumentov na CUET prostredníctvom modulu úradná tabuľa.e7f56_Zmluva_CUET_Zemplínske_Hámre.pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 17/2/202230.12.2022MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne: 1. V článku 2 Zmluvy „Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy“ sa mení a dopĺňa bod 3 nasledovne: Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné: Začiatok realizácie (dodania): do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Ukončenie realizácie (dodania): najneskôr do 10 mesiacov a 3 týždňov odo dňa prevzatia staveniska.c3202_Dodatok č. 2 - Obnova trate bývalej úzkokoľajky Snina - Vihorlat.pdf
Zmluva o nájme bytu č. 18/NBZH/202213.12.2022Ján ŠebákZmluva o nájme bytu č. 18/NBZH/2022054f4_Zmluva o nájme bytu - Ján Šebák.pdf
Zmluva o nájme bytu č. 16/NBZH/202213.12.2022Miriama GreckováZmluva o nájme bytu č. 16/NBZH/20226376a_Zmluva o nájme bytu - Miriama Grecková.pdf
Zmluva o nájme bytu č. 12/NBZH/202213.12.2022Jakub MaxZmluva o nájme bytu č. 12/NBZH/20226684c_Zmluva o nájme bytu - Jakub Max.pdf
Zmluva o nájme bytu č. 08/NBZH/202213.12.2022Jana ŠimonováZmluva o nájme bytu č. 08/NBZH/20222577f_Zmluva o nájme bytu - Jana Šimonová.pdf
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. ZH-2022/652-001-OcÚ-KE01.12.2022JUDr. Agáta Ševčovičová, advokátkaZmluva o poskytovaní právnych služieb č. ZH-2022/652-001-OcÚ-KE1f069_Zmluva o poskytovaní právnych služieb pre Obec Zemplínske Hámre.pdf
Zmluva o nájme bytu č. 15/NBZH/202201.12.2022Vlasta VaskováZmluva o nájme bytu č. 15/NBZH/2022 zo dňa 01.12.2022 uzatvorená v zmysle §685 a násl. Občianskeho zákonníka a § 12 zák. č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj nájomného a sociálneho bývania.91a31_Zmluva o nájme bytu č. 15-NBZH-2022.pdf
Zmluva o grantovom účte28.11.2022Prima banka Slovensko, a.s.Účet sa bude využívať výlučne pre príjem a čerpanie dotácií z Plánu obnovy a odolnosti - Transformácia regiónu národného parku Poloniny.b6722_Zmluva o grantovom účte.pdf