VZN
DátumNázovPopisPríloha
01.09.2022VZN obce Zemplínske Hámre č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Zemplínske Hámre č. 05/2020 o daniach, správnych a miestnych poplatkoch na základe zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a na základe zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o mi53bf7_VZN č. 05-2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05-2020.pdf
01.07.2022VZN č. 4/2022 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb6bab4_VZN č. 04-2022 o označovaní ulíc.pdf
01.07.2022VZN č. 03/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámrec3d1d_VZN č. 03-2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre.pdf
12.04.2022VZN č. 2/2022 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Zemplínskych Hámroch29bb3_VZN č. 2_2022.pdf
24.03.2022VZN č. 1/2022 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zemplínske Hámre615ac_VZN č. 1-2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zemplínske Hámre.pdf
07.03.2022Návrh - VZN č. 1/2022 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zemplínske Hámre44b57_VZN č. 1-2022 o poskyt. dotácií-op..pdf
17.08.2021Návrh VZN - ÚPN-O Zemplínske Hámreabaa3_ZeH_návrh_VZN+záväzná_časť (2).pdf
11.06.2021VZN - o určení výšky mes. príspevku na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl4c4d7_vzn.pdf
15.12.2020VZN 6/2020 - o nakladaní s odpadmie4666_jOshGHbESYwa5M7n7d.pdf
15.12.2020VZN č. 5/2020 - o daniach, správnych a miestnych poplatkochbba16_Eew8nJvceRnTcnrp8j.pdf
15.12.2020VZN č. 4/2020 - o miestnej dani za psa88ae9_NscVGMf57mYtd3oXzV.pdf
15.12.2020VZN č. 3/2020 - o miestnej dani z nehnuteľnostibdf15_bTYflHgyypDQTxxuTv.pdf
15.12.2020VZN č. 2/2020 - prevádzkový poriadok pohrebiskaf073d_zurh4lbRDdonbBGAcQ.pdf
15.12.2020VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej a sociálnej služby22b90_h1HIXsHyrEpKfqmsB3.pdf
27.11.2020Návrh VZN č. 6/2020 - o nakladaní s odpadom7d570_Dfbfj4DQvp9RijNVf9.pdf
27.11.2020Návrh VZN č. 5/2020 - o daniach a miestnych poplatkochde046_RQSsKZYBoQIDdQcpJo.pdf
27.11.2020Návrh VZN č. 4/2020 - o miestnej dani za psa2f858_M8mqNC2Jf69k6X5o8F.pdf
27.11.2020Návrh VZN 01/2020 - poskytovanie opatrovateľskej a sociálnej službyf876a_y2Zhr9Pa4AIQGBpZz1.pdf
27.11.2020Návrh VZN č. 03/2020 - o miestnej dani z nehnuteľnostic5a51_zPZhQLx6rDnbF4bCWW.pdf
27.11.2020Návrh VZN č. 02/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska33cfb_OKQqX2IgWOKejPYSZ2.pdf