Menu
Fotogaléria
Odpady

Zber odpadov v našej obci je realizovaný zberovou spoločnosťou KOSIT a.s., Košice.
Občania sú povinní vyložiť „kukanádoby“  s odpadom pred svoje brány v deň vývozu daného druhu odpadu do 6:30 hod.
 
Zberová spoločnosť KOSIT a.s.,  sa stará o pravidelný vývoz a zhodnocovanie týchto druhov odpadov:
- komunálny odpad
- papier
- sklo
- PET fľaše, zmiešané plasty
- elektro odpad 
- kovové obaly a tetrapaky
- nebezpečný odpad
 
 
UPOZORNENIE
 
Obec zabezpečuje separovaný zber a zber nebezpečného odpadu len občanom – nie podnikateľským subjektom. Podnikateľské subjekty, ktoré chcú aby im bol vykonávaný separovaný zber spoločnosťou KOSIT, a.s. musia mať uzatvorenú samostatnú zmluvu so zberovou spoločnosťou.