Menu
Fotogaléria
Obecné nájomné byty

Vybavuje
Mgr. Alžbeta Lukáčová
Tel.: 057 758 1790
E-mail:
alzbeta.lukacova@zemplinskehamre.sk
zemplinskehamre@gmail.com


AKO POŽIADAŤ O PRIDELENIE OBECNÉHO NÁJOMNÉHO BYTU

Čo potrebujeme
Doručiť vyplnenú Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu so všetkými náležitými prílohami.

Prvým krokom je podanie písomnej žiadosti na obecnom úrade osobne, poštou alebo elektronicky. Tlačivo „Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu“ nájdete v prílohe alebo si ho môžete osobne vyzdvihnúť na obecnom úrade. Žiadosť musí byť predložená v požadovanej forme a úplnosti, a teda obec ju považuje za kompletnú, ak je doručená so všetkými náležitými prílohami. Zoznam príloh je súčasťou žiadosti. Až po doručení žiadosti a všetkých náležitých príloh je možné úplne posúdenie predloženej žiadosti.

Lehota na vybavenie
Žiadatelia o pridelenie obecného nájomného bytu sú evidovaní v Evidencii žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu. Žiadateľovi bude doručená písomná informácia o zaradení alebo nezaradení jeho žiadosti do evidencie.

Poplatky
bez správneho poplatku

Súvisiace predpisy
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
Zákon č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 04/2012 upravujúce nájom nájomných bytov pre obec Zemplínske Hámre