Menu
Fotogaléria
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
8.4.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky - II. kolo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.4.2024
Dátum zvesenia 30.4.2024
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky - II. kolo
Popis Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky - II. kolo
3.4.2024
Oznámenie verejnou vyhláškou, Stavba V-422, Belá n_C - Zemplínske Hámre - úprava VN
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.4.2024
Dátum zvesenia 4.5.2024
Názov Oznámenie verejnou vyhláškou, Stavba V-422, Belá n_C - Zemplínske Hámre - úprava VN
Popis Oznámenie verejnou vyhláškou, Stavba V-422, Belá n_C - Zemplínske Hámre - úprava VN
25.3.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2024
Dátum zvesenia 7.4.2024
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
Popis Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
14.3.2024
Voľby do Európskeho parlamentu - Zverejnenie e-mailovej adresy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2024
Dátum zvesenia 8.6.2024
Názov Voľby do Európskeho parlamentu - Zverejnenie e-mailovej adresy
Popis Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie: - oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, - žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 08. 06. 2024 zemplinskehamre@gmail.com
13.3.2024
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Michal Nestor
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2024
Dátum zvesenia 31.3.2024
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Michal Nestor
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Michal Nestor, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
12.3.2024
Pozvánka na zasadnutie OcZ 15.03.2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.3.2024
Dátum zvesenia 15.3.2024
Názov Pozvánka na zasadnutie OcZ 15.03.2024
Popis Pozvánka na zasadnutie OcZ 15.03.2024
1.3.2024
Voľby do Európskeho parlamentu - Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2024
Dátum zvesenia 8.6.2024
Názov Voľby do Európskeho parlamentu - Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti
Popis Voľby do Európskeho parlamentu - Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti
27.2.2024
Oznámenie o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.2.2024
Dátum zvesenia 31.3.2024
Názov Oznámenie o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.
Popis PIKOLO s.r.o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto V Y Z Ý V A všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
27.2.2024
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.2.2024
Dátum zvesenia 31.5.2024
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023
Popis V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch § 81 ods. 7 písm. j) obec Zemplínske Hámre zverejňuje údaje o komunálnom odpade v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za rok 2023.
21.2.2024
Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí stavebného konania, Zariadenie pre seniorov, Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2024
Dátum zvesenia 7.3.2024
Názov Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí stavebného konania, Zariadenie pre seniorov, Belá nad Cirochou
Popis Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou, IČO 00322814 – Zariadenie pre seniorov na parc. č. C KN 153/103, k.ú. Belá nad Cirochou (odčlenená geometrickým plánom č. 41956869-38/2024 zo dňa 19.02.2024 z parc. č. C KN 153/104, 153/105, 153/106, 153/107, 153/108, 153/110, 153/111, 153/112, 153/113, 153/114, 153/117, 153/118, 153/119, 153/120, 153/13, 153/22, k.ú. Belá nad Cirochou), 153/12, 153/16, 153/32, 153/115, k.ú. Belá nad Cirochou - oznámenie o začatí stavebného konania + žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona
15.2.2024
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2024
Dátum zvesenia 31.5.2024
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
Popis Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
30.1.2024
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci (UNION)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.1.2024
Dátum zvesenia 18.2.2024
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci (UNION)
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Peter Salanci, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
22.1.2024
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 - Zverejnenie e-mailovej adresy a určenie volebnej miestnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.1.2024
Dátum zvesenia 23.3.2024
Názov Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 - Zverejnenie e-mailovej adresy a určenie volebnej miestnosti
8.1.2024
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - územné rozhodnutie o umiestnení stavby: Zariadenie pre seniorov na parc. č. C KN 153/103, 153/104, 153/105, 153/106, 153/107, 153/108, 153/109, 153/110, 153/111, 153/112, 153/113, 153/114, 153/115, 153/116, 153/117, 153/118, 153/119, 15
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.1.2024
Dátum zvesenia 23.1.2024
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA - územné rozhodnutie o umiestnení stavby: Zariadenie pre seniorov na parc. č. C KN 153/103, 153/104, 153/105, 153/106, 153/107, 153/108, 153/109, 153/110, 153/111, 153/112, 153/113, 153/114, 153/115, 153/116, 153/117, 153/118, 153/119, 15
Popis Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: Zariadenie pre seniorov na parc. č. C KN 153/103, 153/104, 153/105, 153/106, 153/107, 153/108, 153/109, 153/110, 153/111, 153/112, 153/113, 153/114, 153/115, 153/116, 153/117, 153/118, 153/119, 153/120, 153/12 (E KN 1237), 153/13, 153/16, 153/22, 153/32, k.ú. Belá nad Cirochou pre navrhovateľa: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou, IČO 00322814.
4.1.2024
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ján Repko
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.1.2024
Dátum zvesenia 25.1.2024
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ján Repko
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Ján Repko, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
2.1.2024
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci (OÚ Prešov)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.1.2024
Dátum zvesenia 21.1.2024
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci (OÚ Prešov)
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Peter Salanci, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
15.12.2023
Rozpočet obce Zemplínske Hámre na rok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Rozpočet obce Zemplínske Hámre na rok 2024
Popis Rozpočet obce Zemplínske Hámre na rok 2024
15.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 06/2023 o miestnej dani za psa v obci Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 06/2023 o miestnej dani za psa v obci Zemplínske Hámre
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 06/2023 o miestnej dani za psa v obci Zemplínske Hámre
15.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 05/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti v obci Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 05/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti v obci Zemplínske Hámre
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 05/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti v obci Zemplínske Hámre
15.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 04/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 04/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 04/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre