Menu
Fotogaléria
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
9.4.2023
Pozvánka na zasadnutie OcZ 13.04.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.4.2023
Dátum zvesenia 14.4.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OcZ 13.04.2023
Popis V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zemplínske Hámre, ktoré sa uskutoční dňa 13.04.2023 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zemplínskych Hámroch.
6.4.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ladislav Zoller
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.4.2023
Dátum zvesenia 6.5.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ladislav Zoller
Popis Obecný úrad Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Ladislav Zoller, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre.
27.3.2023
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 01/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.3.2023
Dátum zvesenia 14.4.2023
Názov NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 01/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
Popis Predmetom Všeobecne záväzného nariadenie (ďalej len „VZN“) je určenie výšky mesačného príspevku zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu činnosti školského klubu detí a určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v Základnej škole s materskou školou, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zemplínske Hámre.
22.3.2023
Konanie volieb do Rady školy pri ZŠ s MŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.3.2023
Dátum zvesenia 31.3.2023
Názov Konanie volieb do Rady školy pri ZŠ s MŠ
Popis Obec Zemplínske Hámre v zastúpení Ing. Jánom Kepičom, PhD., starostom obce a ZŠ s MŠ, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení: Konanie volieb do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre.
9.3.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.3.2023
Dátum zvesenia 31.5.2023
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022
Popis V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch § 81 ods. 7 písm. j) obec Zemplínske Hámre zverejňuje údaje o komunálnom odpade v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za rok 2022.
3.3.2023
NÁVRH - Záverečný účet obce Zemplínske Hámre za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.3.2023
Dátum zvesenia 31.3.2023
Názov NÁVRH - Záverečný účet obce Zemplínske Hámre za rok 2022
1.3.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ján Repko
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2023
Dátum zvesenia 20.3.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ján Repko
Popis Obecný úrad Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Ján Repko, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre.
23.2.2023
Aktualizácia eradikačného programu besnoty - usmernenie - dodatok č. 1
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Aktualizácia eradikačného programu besnoty - usmernenie - dodatok č. 1
Popis Štátna Veterinárna a potravinová správa SR v súvislosti so zmenou epizootologickej situácie vo výskyte besnoty v súlade s § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 z. z. o veterinárnej starostlĺvosti v znení neskorších predpisov vydáva pre regionálne veterinárne a potravinové správy usmernenie vo veci premiestňovania vnímavých zvierat na besnotu pre rok 2023. 
22.2.2023
Pozvánka na zasadnutie OcZ 27.02.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.2.2023
Dátum zvesenia 28.2.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OcZ 27.02.2023
Popis V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zemplínske Hámre ktoré sa uskutoční dňa 27.02.2023 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zemplínskych Hámroch.
17.2.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.2.2023
Dátum zvesenia 31.3.2023
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
6.2.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ladislav Zoller
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.2.2023
Dátum zvesenia 28.2.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ladislav Zoller
Popis Obecný úrad Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Ladislav Zoller, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre.
31.12.2022
Rozpočet 2023 - VÝDAVKY
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.12.2022
Dátum zvesenia 16.1.2023
Názov Rozpočet 2023 - VÝDAVKY
31.12.2022
Rozpočet 2023 - PRÍJMY
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.12.2022
Dátum zvesenia 16.1.2023
Názov Rozpočet 2023 - PRÍJMY
23.12.2022
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Miroslav Koco
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.12.2022
Dátum zvesenia 11.1.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Miroslav Koco
Popis Obecný úrad Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Miroslav Koco, trvale bytom Zemplínske Hámre, Hlavná 153/182 Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre.
22.12.2022
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ladislav Zoller
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.12.2022
Dátum zvesenia 10.1.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ladislav Zoller
Popis Obecný úrad Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Ladislav Zoller, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre.
14.12.2022
VZN č. 07/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.12.2022
Dátum zvesenia 30.12.2022
Názov VZN č. 07/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
14.12.2022
VZN č. 06/2022 o miestnej dani z nehnuteľnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.12.2022
Dátum zvesenia 30.12.2022
Názov VZN č. 06/2022 o miestnej dani z nehnuteľnosti
14.12.2022
VZN č. 12-2022 o miestnych daniach vyberaných obcou Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.12.2022
Dátum zvesenia 30.12.2022
Názov VZN č. 12-2022 o miestnych daniach vyberaných obcou Zemplínske Hámre
14.12.2022
VZN č. 13/2022, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.12.2022
Dátum zvesenia 30.12.2022
Názov VZN č. 13/2022, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
14.12.2022
VZN č. 11/2022 o správnych poplatkoch a platbách za služby
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.12.2022
Dátum zvesenia 30.12.2022
Názov VZN č. 11/2022 o správnych poplatkoch a platbách za služby