Menu
Fotogaléria
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
24.5.2024
Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.5.2024
Dátum zvesenia 7.6.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj“
Popis Obec Zemplínske Hámre prevzala dňa 24.05.2024 od Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ako príslušného orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj“. Obec Zemplínske Hámre, ako dotknutá obec informuje verejnosť podľa § 6 ods. 5 zákona o doručení oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj“ a zároveň oznamuje verejnosti, že do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Zemplínske Hámre od 24.05.2024 po dobu 14 dní od jeho zverejnenia. Uvedené oznámenie je zverejnené aj na internetovej stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-zonu-Presovsky-kraj. Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk). Verejnosť môže doručiť svoje stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj“ príslušnému orgánu na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 2, 081 92 Prešov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.
22.5.2024
Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Zemplínske Hámre za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.5.2024
Dátum zvesenia 7.6.2024
Názov Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Zemplínske Hámre za rok 2023
Popis Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Zemplínske Hámre za rok 2023
20.5.2024
NÁVRH: Záverečný účet Obce Zemplínske Hámre za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.5.2024
Dátum zvesenia 7.6.2024
Názov NÁVRH: Záverečný účet Obce Zemplínske Hámre za rok 2023
Popis NÁVRH: Záverečný účet Obce Zemplínske Hámre za rok 2023
20.5.2024
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Michal Nestor
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.5.2024
Dátum zvesenia 10.5.2024
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Michal Nestor
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Michal Nestor, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
6.5.2024
Verejná vyhláška - STAVEBNÉ POVOLENIE - Zariadenie pre seniorov, k. ú. Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.5.2024
Dátum zvesenia 20.5.2024
Názov Verejná vyhláška - STAVEBNÉ POVOLENIE - Zariadenie pre seniorov, k. ú. Belá nad Cirochou
Popis VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE Obec Zemplínske Hámre, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe predloženej žiadosti stavebníka zo dňa 09.02.2024 podanej dňa 09.02.2024, uskutočneného stavebného konania, zosúladení záväzných stanovísk uplatnených dotknutými orgánmi, posúdení námietok účastníkov konania, projektu stavby, po posúdení žiadosti podľa § 62 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 66 stavebného zákona p o v o ľ u j e stavbu: Zariadenie pre seniorov na parc. č. C KN 153/103, k.ú. Belá nad Cirochou (odčlenená geometrickým plánom č. 41956869-38/2024 zo dňa 19.02.2024 z parc. č. C KN 153/104, 153/105, 153/106, 153/107, 153/108, 153/110, 153/111, 153/112, 153/113, 153/114, 153/117, 153/118, 153/119, 153/120, 153/13, 153/22, k.ú. Belá nad Cirochou), 153/12, 153/16, 153/32, 153/115, k.ú. Belá nad Cirochou stavebníkovi: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou, IČO 00322814.
30.4.2024
Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.4.2024
Dátum zvesenia 15.5.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025“
Popis Obec Zemplínske Hámre prevzala dňa 30.04.2024 od Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ako príslušného orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2025“. Obec Zemplínske Hámre, ako dotknutá obec informuje verejnosť podľa § 6 ods. 5 zákona o doručení oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2025“ a zároveň oznamuje verejnosti, že do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Zemplínske Hámre od 30.04.2024 po dobu 14 dní od jeho zverejnenia. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025“, je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR:  https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2021-2025 Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia obcou na adresu: Okresný úrad Prešov Odbor starostlivosti o životného prostredia Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja Nám. mieru 3 080 01 Prešov Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).
30.4.2024
Oznámenie o strategickom dokumente „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.4.2024
Dátum zvesenia 15.5.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“
Popis Obec Zemplínske Hámre prevzala dňa 29.04.2024 od Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ako príslušného orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“. Obec Zemplínske Hámre, ako dotknutá obec informuje verejnosť podľa § 6 ods. 5 zákona o doručení oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“ a zároveň oznamuje verejnosti, že do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Zemplínske Hámre od 30.04.2024 po dobu 14 dní od jeho zverejnenia. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“, je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/smart-psk-kvalitnejsia-buducnostStanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia obcou na adresu: Okresný úrad Prešov Odbor starostlivosti o životného prostredia Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja Nám. mieru 3 080 01 Prešov Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).
8.4.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky - II. kolo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.4.2024
Dátum zvesenia 30.4.2024
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky - II. kolo
Popis Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky - II. kolo
3.4.2024
Oznámenie verejnou vyhláškou, Stavba V-422, Belá n_C - Zemplínske Hámre - úprava VN
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.4.2024
Dátum zvesenia 4.5.2024
Názov Oznámenie verejnou vyhláškou, Stavba V-422, Belá n_C - Zemplínske Hámre - úprava VN
Popis Oznámenie verejnou vyhláškou, Stavba V-422, Belá n_C - Zemplínske Hámre - úprava VN
25.3.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2024
Dátum zvesenia 7.4.2024
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
Popis Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
14.3.2024
Voľby do Európskeho parlamentu - Zverejnenie e-mailovej adresy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2024
Dátum zvesenia 8.6.2024
Názov Voľby do Európskeho parlamentu - Zverejnenie e-mailovej adresy
Popis Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie: - oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, - žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 08. 06. 2024 zemplinskehamre@gmail.com
13.3.2024
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Michal Nestor
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2024
Dátum zvesenia 31.3.2024
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Michal Nestor
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Michal Nestor, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
12.3.2024
Pozvánka na zasadnutie OcZ 15.03.2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.3.2024
Dátum zvesenia 15.3.2024
Názov Pozvánka na zasadnutie OcZ 15.03.2024
Popis Pozvánka na zasadnutie OcZ 15.03.2024
1.3.2024
Voľby do Európskeho parlamentu - Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2024
Dátum zvesenia 8.6.2024
Názov Voľby do Európskeho parlamentu - Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti
Popis Voľby do Európskeho parlamentu - Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti
27.2.2024
Oznámenie o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.2.2024
Dátum zvesenia 31.3.2024
Názov Oznámenie o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.
Popis PIKOLO s.r.o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto V Y Z Ý V A všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
27.2.2024
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.2.2024
Dátum zvesenia 31.5.2024
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023
Popis V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch § 81 ods. 7 písm. j) obec Zemplínske Hámre zverejňuje údaje o komunálnom odpade v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za rok 2023.
21.2.2024
Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí stavebného konania, Zariadenie pre seniorov, Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2024
Dátum zvesenia 7.3.2024
Názov Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí stavebného konania, Zariadenie pre seniorov, Belá nad Cirochou
Popis Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou, IČO 00322814 – Zariadenie pre seniorov na parc. č. C KN 153/103, k.ú. Belá nad Cirochou (odčlenená geometrickým plánom č. 41956869-38/2024 zo dňa 19.02.2024 z parc. č. C KN 153/104, 153/105, 153/106, 153/107, 153/108, 153/110, 153/111, 153/112, 153/113, 153/114, 153/117, 153/118, 153/119, 153/120, 153/13, 153/22, k.ú. Belá nad Cirochou), 153/12, 153/16, 153/32, 153/115, k.ú. Belá nad Cirochou - oznámenie o začatí stavebného konania + žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona
15.2.2024
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2024
Dátum zvesenia 31.5.2024
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
Popis Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
30.1.2024
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci (UNION)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.1.2024
Dátum zvesenia 18.2.2024
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Peter Salanci (UNION)
Popis Obec Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Peter Salanci, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
22.1.2024
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 - Zverejnenie e-mailovej adresy a určenie volebnej miestnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.1.2024
Dátum zvesenia 23.3.2024
Názov Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 - Zverejnenie e-mailovej adresy a určenie volebnej miestnosti