Menu
Fotogaléria
Stavebná činnosť

Vybavuje:
Daniela Pašeková, Obec Zemplínske Hámre, tel: 057/758 17 90, 
Spoločný stavebný úrad Snina, tel.: 0901 713 102

e-mail: daniela.pasekova@zemplinskehamre.sk, obec@zemplinskehamre.sk 

TLAČIVÁ

Návrh na kolaudáciu stavby

Návrh na zmenu v užívaní stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o územné rozhodnutie

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie reklamnej stavby, ktorej najväčšia inform. plocha je menšia ako 3m2

Prehlásenie stavebného dozoru

Žiadosť o odstránenie stavby

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávkové povolenie)

Žiadosť o stanovisko k zámeru na poľnohosp. pôde

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu MZZO

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO

DROBNÁ STAVBA

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.

Potrebné doklady na vybavenie:

Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade)

LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku

Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi

Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach

Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore

Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu

Potrebné doklady na vybavenie:

Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade)

LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku

Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi

Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

Návrh na vydanie územného rozhodnutia (tlačivo na obecnom úrade)


Tlačivá potrebné doložiť na Spoločný stavebný úrad Snina:

Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach.

Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce

Záväzné stanovisko obce


Stanovisko vlastníkov susedných nehnuteľnosti k umiestneniu stavby (v podstr. Tlačivá)- Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia


Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu.

Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie

Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom

Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach

Návrh na nové využívanie územia

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA:

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia ( tlačivo na obecnom úrade)


Tlačivá potrebné doložiť na Spoločný stavebný úrad Snina:

Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám

Kópia z katastrálnej mapy

Územné rozhodnutie, ak bolo vydané

Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach

Prehlásenie stavebného dozoru

Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)

Záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá)

Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR

Správny poplatok (v podstránke správne poplatky)

Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania

Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru

Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu

Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy

Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo na obecnom úrade)

Opis odchýlok od stavebného povolenia

Geometrický plán

Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Územné rozhodnutie, stavebné povolenie

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

NA ÚSTNE KONANIE SPOJENÉ S MIESTNYM ZISŤOVANÍM SA PREDLOŽÍ:

Tlačivá potrebné doložiť na Spoločný stavebný úrad Snina:

doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby

doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, …).

projektová dokumentácia overená stavebným úradom

ŽIADOSŤ O ZMENU STAVBY PRED DOKONČENÍM

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením (tlačivo na obecnom úrade)


Tlačivá potrebné doložiť na Spoločný stavebný úrad Snina:

Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
a) situačný výkres
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie

Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

ŽIADOSŤ O ZMENU ÚČELU UŽÍVANIA STAVBY, RESP. JEJ ČASTI

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti (tlačivo na obecnom úrade)

Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícky resp. iný vzťah ku stavbe

Kolaudačné rozhodnutie

Záväzné stanovisko obce

Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bojnice

Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom

Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy

Iné doklady určené stavebným úradom

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

ŽIADOSŤ O ODSTRÁNENIE STAVBY

Žiadosť o odstránenie stavby (tlačivo na obecnom úrade)

Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy

Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov

Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť

Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí

Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác

Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy

Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch