Menu
Fotogaléria
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
26.8.2022
Pozvánka OcZ 31.08.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.8.2022
Dátum zvesenia 31.8.2022
Názov Pozvánka OcZ 31.08.2022
23.8.2022
ROZHODNUTIE o povolení vodnej stavby - "Zemplínske Hámre - rekonštrukcia vodovodu"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.8.2022
Dátum zvesenia 9.9.2022
Názov ROZHODNUTIE o povolení vodnej stavby - "Zemplínske Hámre - rekonštrukcia vodovodu"
10.8.2022
NÁVRH - VZN č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.8.2022
Dátum zvesenia 10.9.2022
Názov NÁVRH - VZN č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2020
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 05/2020  o daniach, správnych a miestnych poplatkoch na základe  zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a na základe zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Zemplínske Hámre. Návrh úpravy VZN č. 5/2020 v článku V ods. 27 Staré znenie: Poplatok za prenájom telocvične - 1 hodina bežnej prevádzky 4,00 EUR Nové znenie: Poplatok za prenájom telocvične - 1 hodina bežnej prevádzky 4,00 EUR Od poplatku za prenájom telocvične sú oslobodené športové kluby, ktoré reprezentujú obec Zemplínske Hámre v rámci Slovenskej republiky.
25.7.2022
Verejná vyhláška Zemplínske Hámre – rekonštrukcia vodovodu, líniová stavba, k.ú. Zemplínske Hámre - oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou + pozvanie na ústne pojednávanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.7.2022
Dátum zvesenia 10.8.2022
Názov Verejná vyhláška Zemplínske Hámre – rekonštrukcia vodovodu, líniová stavba, k.ú. Zemplínske Hámre - oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou + pozvanie na ústne pojednávanie
18.7.2022
Voľby 2022 - Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2022
Dátum zvesenia 30.10.2022
Názov Voľby 2022 - Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
18.7.2022
Voľby 2022 - Oznam pre politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí o delegovaní jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2022
Dátum zvesenia 30.8.2022
Názov Voľby 2022 - Oznam pre politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí o delegovaní jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie
18.7.2022
Voľby 2022 - Oznam pre politické strany a hnutia a nezávislých kandidátov o predložení kandidátnych listín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2022
Dátum zvesenia 30.10.2022
Názov Voľby 2022 - Oznam pre politické strany a hnutia a nezávislých kandidátov o predložení kandidátnych listín
18.7.2022
Oznámenie o počte obyvateľov - Voľby 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2022
Dátum zvesenia 30.10.2022
Názov Oznámenie o počte obyvateľov - Voľby 2022
18.7.2022
MENOVANIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE pre voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2022
Dátum zvesenia 30.10.2022
Názov MENOVANIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE pre voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
18.7.2022
OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2022
Dátum zvesenia 30.10.2022
Názov OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
1.7.2022
VZN č. 04/2022 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb podľa § 2 a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 až § 3 vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.7.2022
Dátum zvesenia 16.7.2022
Názov VZN č. 04/2022 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb podľa § 2 a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 až § 3 vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovu
1.7.2022
VZN č. 03/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.7.2022
Dátum zvesenia 16.7.2022
Názov VZN č. 03/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
30.6.2022
Voľné pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca - Učiteľ 2. stupňa aprobácia OBN - TSV, VYV...
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.6.2022
Dátum zvesenia 11.7.2022
Názov Voľné pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca - Učiteľ 2. stupňa aprobácia OBN - TSV, VYV...
30.6.2022
Voľné pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca - Učiteľ 2. stupňa aprobácia MAT - GEG
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.6.2022
Dátum zvesenia 11.7.2022
Názov Voľné pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca - Učiteľ 2. stupňa aprobácia MAT - GEG
28.6.2022
Pozvánka OZ 30.06.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.6.2022
Dátum zvesenia 1.7.2022
Názov Pozvánka OZ 30.06.2022
1.6.2022
NÁVRH - VZN č. 03/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.6.2022
Dátum zvesenia 31.8.2022
Názov NÁVRH - VZN č. 03/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
26.5.2022
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Zemplínske Hámre - rekonštrukcia vodovodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.5.2022
Dátum zvesenia 10.6.2022
Názov Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Zemplínske Hámre - rekonštrukcia vodovodu
1.4.2022
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.4.2022
Dátum zvesenia 30.4.2022
Názov Zverejnenie údajov o komunálnom odpade
25.3.2022
Návrh - Rokovací poriadok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2022
Dátum zvesenia 25.3.2022
Názov Návrh - Rokovací poriadok
24.3.2022
Úprava - VZN č. 1/2022 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.3.2022
Dátum zvesenia 8.4.2022
Názov Úprava - VZN č. 1/2022 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zemplínske Hámre