Menu
Fotogaléria
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
6.7.2023
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.7.2023
Dátum zvesenia 30.9.2023
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023
Popis Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023
19.6.2023
Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.6.2023
Dátum zvesenia 30.9.2023
Názov Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023
Popis V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov utváram pre Obec Zemplínske Hámre jeden volebný okrsok a určujem volebnú miestnosť – Zasadačka obecného úradu, Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre.
13.6.2023
Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Dátum zvesenia 31.7.2023
Názov Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“
Popis Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia.
9.6.2023
Pozvánka na zasadnutie OcZ 13.06.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.6.2023
Dátum zvesenia 14.6.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OcZ 13.06.2023
Popis V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zemplínske Hámre, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2023 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zemplínskych Hámroch.
24.5.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELOK - Ján Repko (VšZP)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.5.2023
Dátum zvesenia 20.6.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELOK - Ján Repko (VšZP)
Popis Obecný úrad Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" v počte 6 kusov pre adresáta: Ján Repko, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
28.4.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELOK - Ján Repko (REPOPLAST)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.4.2023
Dátum zvesenia 28.4.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELOK - Ján Repko (REPOPLAST)
Popis Obecný úrad Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" v počte 6 kusov pre adresáta: Ján Repko (REPOPLAST), trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielok je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenia o uložení zásielok vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre. O opakované doručenie zásielky môže adresát požiadať na telefónnom čísle: 0850 122 413
21.4.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Miroslav Koco
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.4.2023
Dátum zvesenia 11.5.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Miroslav Koco
Popis Obecný úrad Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Miroslav Koco, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre.
14.4.2023
Záverečný účet obce Zemplínske Hámre za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.4.2023
Dátum zvesenia 30.4.2023
Názov Záverečný účet obce Zemplínske Hámre za rok 2022
Popis Záverečný účet obce Zemplínske Hámre za rok 2022
14.4.2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 01/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.4.2023
Dátum zvesenia 30.4.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 01/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
Popis Predmetom Všeobecne záväzného nariadenie (ďalej len „VZN“) je určenie výšky mesačného príspevku zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu činnosti školského klubu detí a určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v Základnej škole s materskou školou, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zemplínske Hámre.
9.4.2023
Pozvánka na zasadnutie OcZ 13.04.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.4.2023
Dátum zvesenia 14.4.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OcZ 13.04.2023
Popis V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zemplínske Hámre, ktoré sa uskutoční dňa 13.04.2023 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zemplínskych Hámroch.
6.4.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ladislav Zoller
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.4.2023
Dátum zvesenia 6.5.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ladislav Zoller
Popis Obecný úrad Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Ladislav Zoller, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre.
27.3.2023
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 01/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.3.2023
Dátum zvesenia 14.4.2023
Názov NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 01/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
Popis Predmetom Všeobecne záväzného nariadenie (ďalej len „VZN“) je určenie výšky mesačného príspevku zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu činnosti školského klubu detí a určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v Základnej škole s materskou školou, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zemplínske Hámre.
22.3.2023
Konanie volieb do Rady školy pri ZŠ s MŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.3.2023
Dátum zvesenia 31.3.2023
Názov Konanie volieb do Rady školy pri ZŠ s MŠ
Popis Obec Zemplínske Hámre v zastúpení Ing. Jánom Kepičom, PhD., starostom obce a ZŠ s MŠ, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení: Konanie volieb do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre.
9.3.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.3.2023
Dátum zvesenia 31.5.2023
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022
Popis V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch § 81 ods. 7 písm. j) obec Zemplínske Hámre zverejňuje údaje o komunálnom odpade v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za rok 2022.
3.3.2023
NÁVRH - Záverečný účet obce Zemplínske Hámre za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.3.2023
Dátum zvesenia 31.3.2023
Názov NÁVRH - Záverečný účet obce Zemplínske Hámre za rok 2022
1.3.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ján Repko
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2023
Dátum zvesenia 20.3.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ján Repko
Popis Obecný úrad Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Ján Repko, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre.
23.2.2023
Aktualizácia eradikačného programu besnoty - usmernenie - dodatok č. 1
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Aktualizácia eradikačného programu besnoty - usmernenie - dodatok č. 1
Popis Štátna Veterinárna a potravinová správa SR v súvislosti so zmenou epizootologickej situácie vo výskyte besnoty v súlade s § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 z. z. o veterinárnej starostlĺvosti v znení neskorších predpisov vydáva pre regionálne veterinárne a potravinové správy usmernenie vo veci premiestňovania vnímavých zvierat na besnotu pre rok 2023. 
22.2.2023
Pozvánka na zasadnutie OcZ 27.02.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.2.2023
Dátum zvesenia 28.2.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OcZ 27.02.2023
Popis V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zemplínske Hámre ktoré sa uskutoční dňa 27.02.2023 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zemplínskych Hámroch.
17.2.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.2.2023
Dátum zvesenia 31.3.2023
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
6.2.2023
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ladislav Zoller
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.2.2023
Dátum zvesenia 28.2.2023
Názov OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Ladislav Zoller
Popis Obecný úrad Zemplínske Hámre so sídlom Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta: Ladislav Zoller, trvale bytom Zemplínske Hámre Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli obce. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Zemplínske Hámre si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade Zemplínske Hámre.