Menu
Fotogaléria
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
25.11.2022
NÁVRH - VZN č. 9/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 14.12.2022
Názov NÁVRH - VZN č. 9/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
25.11.2022
NÁVRH - VZN č. 8/2022 o miestnom referende
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 14.12.2022
Názov NÁVRH - VZN č. 8/2022 o miestnom referende
25.11.2022
NÁVRH - VZN č. 7/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 14.12.2022
Názov NÁVRH - VZN č. 7/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre
25.11.2022
NÁVRH - VZN č. 6/2022 o miestnej dani z nehnuteľnosti v obci Zemplínske Hámre
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 14.12.2022
Názov NÁVRH - VZN č. 6/2022 o miestnej dani z nehnuteľnosti v obci Zemplínske Hámre
25.11.2022
NÁVRH - Rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov NÁVRH - Rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2023
25.11.2022
NÁVRH - Rozpočet obce na rok 2023 - výdavky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov NÁVRH - Rozpočet obce na rok 2023 - výdavky
25.11.2022
NÁVRH - Rozpočet obce na rok 2023 - príjmy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov NÁVRH - Rozpočet obce na rok 2023 - príjmy
18.11.2022
Pozvánka na zasadnutie OcZ 23.11.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.11.2022
Dátum zvesenia 24.11.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie OcZ 23.11.2022
Popis V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvolal ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zemplínske Hámre, ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2022 o 15.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zemplínskych Hámroch.
11.11.2022
Pozvánka na zasadnutie OcZ 16.11.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.11.2022
Dátum zvesenia 17.11.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie OcZ 16.11.2022
Popis V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvolal riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zemplínske Hámre, ktoré sa uskutoční dňa 16.11.2022 o 15.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zemplínskych Hámroch.  
11.11.2022
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemplínske Hámre na I. polrok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.11.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemplínske Hámre na I. polrok 2023
Popis Podľa § 18f, ods. 1, písm. b) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
1.9.2022
VZN obce Zemplínske Hámre č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Zemplínske Hámre č. 05/2020 o daniach, správnych a miestnych poplatkoch na základe zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a na základe zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o mi
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.9.2022
Dátum zvesenia 16.9.2022
Názov VZN obce Zemplínske Hámre č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Zemplínske Hámre č. 05/2020 o daniach, správnych a miestnych poplatkoch na základe zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a na základe zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o mi
26.8.2022
Pozvánka OcZ 31.08.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.8.2022
Dátum zvesenia 31.8.2022
Názov Pozvánka OcZ 31.08.2022
23.8.2022
ROZHODNUTIE o povolení vodnej stavby - "Zemplínske Hámre - rekonštrukcia vodovodu"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.8.2022
Dátum zvesenia 9.9.2022
Názov ROZHODNUTIE o povolení vodnej stavby - "Zemplínske Hámre - rekonštrukcia vodovodu"
10.8.2022
NÁVRH - VZN č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.8.2022
Dátum zvesenia 10.9.2022
Názov NÁVRH - VZN č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2020
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 05/2020  o daniach, správnych a miestnych poplatkoch na základe  zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a na základe zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Zemplínske Hámre. Návrh úpravy VZN č. 5/2020 v článku V ods. 27 Staré znenie: Poplatok za prenájom telocvične - 1 hodina bežnej prevádzky 4,00 EUR Nové znenie: Poplatok za prenájom telocvične - 1 hodina bežnej prevádzky 4,00 EUR Od poplatku za prenájom telocvične sú oslobodené športové kluby, ktoré reprezentujú obec Zemplínske Hámre v rámci Slovenskej republiky.
25.7.2022
Verejná vyhláška Zemplínske Hámre – rekonštrukcia vodovodu, líniová stavba, k.ú. Zemplínske Hámre - oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou + pozvanie na ústne pojednávanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.7.2022
Dátum zvesenia 10.8.2022
Názov Verejná vyhláška Zemplínske Hámre – rekonštrukcia vodovodu, líniová stavba, k.ú. Zemplínske Hámre - oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou + pozvanie na ústne pojednávanie
18.7.2022
Voľby 2022 - Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2022
Dátum zvesenia 30.10.2022
Názov Voľby 2022 - Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
18.7.2022
Voľby 2022 - Oznam pre politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí o delegovaní jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2022
Dátum zvesenia 30.8.2022
Názov Voľby 2022 - Oznam pre politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí o delegovaní jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie
18.7.2022
Voľby 2022 - Oznam pre politické strany a hnutia a nezávislých kandidátov o predložení kandidátnych listín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2022
Dátum zvesenia 30.10.2022
Názov Voľby 2022 - Oznam pre politické strany a hnutia a nezávislých kandidátov o predložení kandidátnych listín
18.7.2022
Oznámenie o počte obyvateľov - Voľby 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2022
Dátum zvesenia 30.10.2022
Názov Oznámenie o počte obyvateľov - Voľby 2022
18.7.2022
MENOVANIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE pre voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2022
Dátum zvesenia 30.10.2022
Názov MENOVANIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE pre voľby do orgánov územnej samosprávy 2022