Menu
Fotogaléria
VZN
DátumNázovPopisPríloha
01.01.2024Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 06/2023 o miestnej dani za psa v obci Zemplínske HámreVšeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 06/2023 o miestnej dani za psa v obci Zemplínske Hámre3a2a7_VZN č. 06-2023 - daň za psa.pdf
01.01.2024Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 05/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti v obci Zemplínske HámreVšeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 05/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti v obci Zemplínske Hámre12284_VZN č. 05_2023 o DZN.pdf
01.01.2024Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 04/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske HámreVšeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 04/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre40d19_VZN č. 04-2023 - príspevok na čistočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach.pdf
01.01.2024Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zemplínske HámreVšeobecne záväzné nariadenie č. 03/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zemplínske Hámre90b00_VZN č. 03-2023- o miestnom poplatku za KO a DSO.pdf
01.01.2024Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2023 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej a sociálnej služby v obci Zemplínske HámreVšeobecne záväzné nariadenie č. 02/2023 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej a sociálnej služby v obci Zemplínske Hámre4625c_VZN č. 02-2023- o podmienkach posk. opatr.služby.pdf
29.04.2023Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 01/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske HámreVšeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínske Hámre č. 01/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre61c5c_VZN č. 01-2023 o určení výšky mesačného príspevku.pdf
31.12.2022Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2022 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Zemplínske Hámre4817e_VZN č. 13-2022 Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
31.12.2022VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 12 /2022 o miestnych daniach vyberaných obcou Zemplínske Hámre25598_VZN č. 12-2022 o miestnych daniach.pdf
31.12.2022VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 11 /2022 o správnych poplatkoch a platbách za služby a konania vykonávané Obcou Zemplínske Hámre8e668_VZN č. 11-2022 o správnych a miestnych poplatkoch.pdf
31.12.2022VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 10/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zemplínske Hámre 1bb83_VZN č. 10-2022 o miestnom poplatku za KO a DSO.pdf
31.12.2022VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 9/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi z domácností a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Zemplínske Hámre 75f71_VZN č. 9-2022 o nakladaní s odpadom.pdf
31.12.2022Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Zemplínske Hámre6f6ad_VZN č. 8-2022 o organizácii miestneho referenda.pdf
31.12.2022VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámred4dfd_VZN č. 7-2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení.pdf
31.12.2022VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2022 o miestnej dani z nehnuteľnosti v obci Zemplínske Hámreefd62_VZN č. 6-2022 o dani z nehnuteľnosti.pdf
01.09.2022VZN obce Zemplínske Hámre č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Zemplínske Hámre č. 05/2020 o daniach, správnych a miestnych poplatkoch na základe zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a na základe zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o mi53bf7_VZN č. 05-2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05-2020.pdf
01.07.2022VZN č. 4/2022 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb6bab4_VZN č. 04-2022 o označovaní ulíc.pdf
01.07.2022VZN č. 03/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámrec3d1d_VZN č. 03-2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Hámre.pdf
12.04.2022VZN č. 2/2022 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Zemplínskych Hámroch29bb3_VZN č. 2_2022.pdf
24.03.2022VZN č. 1/2022 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zemplínske Hámre615ac_VZN č. 1-2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zemplínske Hámre.pdf
07.03.2022Návrh - VZN č. 1/2022 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zemplínske Hámre44b57_VZN č. 1-2022 o poskyt. dotácií-op..pdf