Menu
Fotogaléria
Zmluvy
Označenie zmluvyDátumPartnerPopisDokument
Zmluva o výpožičke č. ZH-2023/370-OcÚ-KE17.07.2023Ministerstvo vnútra SRSúprava povodňovej záchrannej službya276a_KRHZ - Zmluva o výpožičke.pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku12.07.2023Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z.Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-V254-512-001-001 zo dňa 15.06.2021 ed6de_Dodatok č. 1 k Zmluve.pdf
Zmluva o komisionálnom predaji tovaru10.07.2023Peter JankajPredmetom Zmluvy je predaj autorského tovaru z tvorby resp. ponuky Komitenta formou komisionálneho predaja primárne v prevádzke Komisionára v Turistickom informačnom centre Zemplínske Hámre, alebo aj prostredníctvom iných predajných možností Komisionára.c52a0_Zmluva o komisionálnom predaji tovaru - Peter Jankaj.pdf
Zmluva č. ZH-2023/231-OcÚ-KE o nájme nebytových priestorov04.07.2023ŽENAJA s.r.o.Prenajaté nebytové priestory sa nájomcovi prenajímajú za účelom realizácie prevádzkovania samoobslužného automatu v počte 2 ks.77a58_ŽENAJA - Zmluva o nájme nebytových priestorov.pdf
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať27.06.2023Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať5c45a_Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu.pdf
Poistná zmluva číslo: 240905713119.06.2023Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátuPoistenie majetku a prerušenia prevádzkyda51b_Poistná zmluva č. 2409057131.pdf
Zmluva o komisionálnom predaji tovaru26.05.2023Eva LukáčováPredmetom Zmluvy je predaj autorského tovaru z tvorby resp. ponuky Komitenta formou komisionálneho predaja primárne v prevádzke Komisionára v Turistickom informačnom centre Zemplínske Hámre, alebo aj prostredníctvom iných predajných možností Komisionára.d303d_Zmluva o komisionálnom predaji tovaru - Eva Lukáčová.pdf
Poistná zmluva č. 240902074126.05.2023Generali PoisťovňaPoistná zmluva č. 24090207413b176_ZH - Poistenie ProFiExtra.pdf
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 17/2/2022 zo dňa 22.04.202211.05.2023MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne: 1. V článku 2 Zmluvy „Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy“ sa mení a dopĺňa bod 3 nasledovne: Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné: Začiatok realizácie (dodania): do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Ukončenie realizácie (dodania): najneskôr do 15 mesiacov a 3 týždňov odo dňa prevzatia staveniska.e2421_Dodatok č. 3 - Obnova trate bývalej úzkokoľajky Snina - Vihorlat.pdf
Zmluva č. 323 0886 02.05.2023Dobrovoľná požiarna ochrana SRPredmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,00 Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce.  f90db_DPO SR - Zmluva č. 323 0886.pdf
Poistná zmluva č. 240897006018.04.2023Generali PoisťovňaPovinné zmluvné poistenie2638f_Poistná zmluva č. 2408970060.pdf
Poistná zmluva č. 240897004818.04.2023Generali PoisťovňaPovinné zmluvné poistenie531e0_Poistná zmluva č. 2408970048.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v rámci Priamej podpory 202313.04.2023Úrad vlády Slovenskej republikyPredmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi dotáciu v sume 9 870,-EUR (slovom: deväťtisícosemstosedemdesiat eur) a záväzok prijímateľa použiť dotáciu v plnej výške na bežné výdavky s účelovým určením na realizáciu projektu: „Záhrada starej mamy“.91b13_Zmluva o poskytnutí dotácie - Priama podpora 2023.pdf
Poistná zmluva č. 240895199131.03.2023Generali PoisťovňaPovinné zmluvné poistenie - vláčik01a7b_Poistna zmluva PZP17.pdf
Zmluva o nájme bytu č. 11/NBZH/202329.03.2023Zuzana GerbocZmluva o nájme bytu č. 11/NBZH/20235a3cf_Zmluva o nájme bytu - Zuzana Gerboc.pdf
Kúpno-predajná zmluva č. ZH-2023/157-OcÚ14.03.2023Samuel HaluškaPrívesf5ad3_Kúpno-predajná zmluva.pdf
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti08.03.2023Ministerstvo životného prostredia SRZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.16331_Zmluva o PPM č. 384-2022-1.8.pdf
Zmluva o prevode výpočtovej techniky28.02.2023DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Zmluva o prevode výpočtovej techniky8561b_Zmluva o prevode výpočtovej techniky.pdf
Zmluva o nájme bytu č. 02/NBZH/202328.02.2023Juraj HančarikZmluva o nájme bytu č. 02/NBZH/20236a568_Zmluva o nájme bytu - Juraj Hančarik.pdf
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia26.02.2023Generali PoisťovňaPoistná zmluva skupinového úrazového poistenia4ed78_Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia.pdf