Menu
Fotogaléria
Zmluvy
Označenie zmluvyDátumPartnerPopisDokument
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk16.01.2023Dobraobec s.r.o.Predmetom tejto zmluvy je rozšírenie redakčného systému – modulu úradná tabuľa o možnosť zverejňovania dokumentov podľa zákona č. 305/2023 Z. Z. O elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len „CUET“ dostupnej na portáli https://cuet.slovensko.sk spravovanom Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby ďalej len „NASES“), a zabezpečenie zverejňovania dokumentov na CUET prostredníctvom modulu úradná tabuľa.e7f56_Zmluva_CUET_Zemplínske_Hámre.pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 17/2/202230.12.2022MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne: 1. V článku 2 Zmluvy „Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy“ sa mení a dopĺňa bod 3 nasledovne: Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné: Začiatok realizácie (dodania): do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Ukončenie realizácie (dodania): najneskôr do 10 mesiacov a 3 týždňov odo dňa prevzatia staveniska.c3202_Dodatok č. 2 - Obnova trate bývalej úzkokoľajky Snina - Vihorlat.pdf
Zmluva o nájme bytu č. 18/NBZH/202213.12.2022Ján ŠebákZmluva o nájme bytu č. 18/NBZH/2022054f4_Zmluva o nájme bytu - Ján Šebák.pdf
Zmluva o nájme bytu č. 16/NBZH/202213.12.2022Miriama GreckováZmluva o nájme bytu č. 16/NBZH/20226376a_Zmluva o nájme bytu - Miriama Grecková.pdf
Zmluva o nájme bytu č. 12/NBZH/202213.12.2022Jakub MaxZmluva o nájme bytu č. 12/NBZH/20226684c_Zmluva o nájme bytu - Jakub Max.pdf
Zmluva o nájme bytu č. 08/NBZH/202213.12.2022Jana ŠimonováZmluva o nájme bytu č. 08/NBZH/20222577f_Zmluva o nájme bytu - Jana Šimonová.pdf
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. ZH-2022/652-001-OcÚ-KE01.12.2022JUDr. Agáta Ševčovičová, advokátkaZmluva o poskytovaní právnych služieb č. ZH-2022/652-001-OcÚ-KE1f069_Zmluva o poskytovaní právnych služieb pre Obec Zemplínske Hámre.pdf
Zmluva o nájme bytu č. 15/NBZH/202201.12.2022Vlasta VaskováZmluva o nájme bytu č. 15/NBZH/2022 zo dňa 01.12.2022 uzatvorená v zmysle §685 a násl. Občianskeho zákonníka a § 12 zák. č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj nájomného a sociálneho bývania.91a31_Zmluva o nájme bytu č. 15-NBZH-2022.pdf
Zmluva o grantovom účte28.11.2022Prima banka Slovensko, a.s.Účet sa bude využívať výlučne pre príjem a čerpanie dotácií z Plánu obnovy a odolnosti - Transformácia regiónu národného parku Poloniny.b6722_Zmluva o grantovom účte.pdf
Dohoda č. 22/35/010/2225.11.2022Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny HumennéÚčelom uzatvorenia tejto dohody je najmä aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“) do praxe.6c526_Dohoda č. 22-35-010-22 (ÚPSVaR).pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2063_ZoD 2020 OBEC25.11.2022KOSIT a.s.fae83_Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2063_ZoD 2020 OBEC.pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. NV-859 zo dňa 23.05.202223.11.2022FUN RIDES TECH s.r.o.Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.05.2022 Zmluvu o dielo č. NV-859 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej mal Zhotoviteľ zabezpečiť kompletnú dodávku tovaru na predmet zákazky diela: „Súprava turistického vláčika (rušňa) a 2 vozňov“ v rámci projektu Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch financovaného z programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 z Európskeho fondu sociálneho rozvoja.8b2e9_Dodatok č. 1 - Súprava turistického vláčika (rušňa) a 2 vozňov.pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 17/2/202231.10.2022MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne: 1. V článku 2 Zmluvy „Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy“ sa mení a dopĺňa bod 3 nasledovne: Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné: Začiatok realizácie (dodania): do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Ukončenie realizácie (dodania): najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.67511_Dodatok č. 1 - Obnova trate bývalej úzkokoľajky Snina - Vihorlat_01.pdf
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. ZH-2022/549-001-OcÚ-KE13.10.2022Ing. Anna MamajováAudit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021Audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20211308d_Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZH-2022/399-OcÚ-KE28.09.2022Východoslovenská distribučná, a.s.Zmluvné strany sa touto zmluvou zaväzujú, že v budúcnosti uzavrú zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy PDS, predmetom ktorej bude záväzok PDS pripojiť odberné zariadenie Žiadateľa špecifikované v bode 2 článku II tejto zmluvy do distribučnej sústavy PDS a umožniť dodávku elektriny v rámci maximálnej rezervovanej kapacity, ako aj záväzok Žiadateľa uhradiť PDS pripojovací poplatok (ďalej aj len „budúca zmluva“).c7e7e_Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZH-2022 - 399-OcÚ-KE.pdf
Zmluva o výpožičke č. ZH-2022/412-OcÚ-KE22.09.2022Dávid BognerNa základe tejto zmluvy požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného dočasného užívania zbierku historických šablí v hodnote 15 000,- € (ďalej len „predmet výpožičky“) za podmienok určených touto zmluvou.e9d42_Zmluva o výpožičke č. ZH-2022 - 412-OcÚ-KE.pdf
Zmluva na výkon stavebného dozoru č. 2022/21219.08.2022ASING s. r. o.Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.Objednávateľ je investor stavby “Stavebné práce – Obnova trate bývalej úzkokoľajky Snina - Vihorlat“ podľa schválenej projektovej dokumentácie (ďalej len „stavba“), ktorá sa realizuje v rámci projektu Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy PL-SK 2014-2020 – 1. os „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“, v súlade s Pokynmi Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 (kód ITMS: PLSK.01.01.00-18-0168/17-00).70792_Zmluva na výkon stavebného dozoru č. 2022-212.pdf
Zmluva o dielo č. ZH-2022/449-OcÚ-KE19.08.2022Matúš KimákMagnetky obce Zemplínske Hámre7e415_Zmluva o dielo č. ZH-2022 - 449-OcÚ-KE.pdf
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. ZH-2022/440-OcÚ-KE16.08.2022Gmina BukowskoVzájomná spolupráca3d56f_Zmluva o vzájomnej spolupráci č. ZH-2022-440-OcÚ-KE.pdf
Zmluva o dielo č. 2022070304.08.2022IFOsoft s.r.o. Programové vybavenief7fcd_Zmluva o dielo č. 20220703.pdf