Menu
Fotogaléria
Zámer predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Rozvoj cezhraničnej turistickej trasyZámer predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt:
Rozvoj cezhraničnej turistickej trasy "V stopách Karpatských lesných železníc" Majdan-Balnica-Osadné-Zemplínske Hámre

Obec Zemplínske Hámre informuje o zámere predloženia žiadosti o príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

Projektoví partneri:

Vedúci partner: Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej  
Partner 1: Obec Zemplínske Hámre
Partner 2: Obec Osadné

Hlavný cieľ a opis projektu:

Projekt sa zameriava na vykonávanie opatrení s cieľom zlepšiť a rozšíriť turistickú ponuku súvisiacu s turistickou trasou "V stopách Karpatských lesných železníc" Majdan-Balnica-Osadne-Zemplínske Hámre. Dodatočným cieľom iniciátorov projektu je vytváranie čoraz lepších podmienok pre cestovanie touto trasou. V súvislosti s týmto cieľom je súčasťou projektu rekonštrukcia vozového parku FBKL na spustenie špeciálneho vlaku pre cestujúcich touto trasou. Okrem toho je cieľom obohatiť ponuku múzejnej a výstavnej expozície o interaktívne formy sprevádzané novými technológiami (IT a nie len) na spoznávanie techniky, kultúry a histórie oblasti realizácie projektu. Dôležitým prvkom bude tiež označenie trás vytvoreným logotypom trasy a jeho využitie pri označovaní trás a propagácii tejto ponuky vrátane špeciálnych produktov projektu vo forme propagačného filmu. Realizácia projektu bude završená dvoma pilotnými turistickými prehliadkami, ktoré partneri zorganizujú spoločne pre turistov z ich regiónov v Poľsku a na Slovensku.

Cieľom projektu je zdokonaliť a rozmanitiť cezhraničnú turistickú ponuku na trase "V stopách Karpatských lesných železníc" s cieľom prilákať viac turistov a podporovať rozvoj prihraničného regiónu. Tento cieľ bude dosiahnutý, pretože projekt:
- Podporuje hospodársky rozvoj regiónov prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu a vytvárania nových pracovných miest v súvislosti s obsluhou turistov.
- Posilňuje kultúru a dedičstvo prostredníctvom propagácie miestnej histórie úzko-koľajných železníc a kultúrneho dedičstva regiónu.
- Prispieva k udržateľnému cestovnému ruchu s dôrazom na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva regiónu.
- Zahrňuje miestnu komunitu prostredníctvom ich zapojenia do projektových aktivít a vytvárania príležitostí pre miestnych podnikateľov.
- Sústreďuje sa na sociálne inovácie, pričom do ponuky cestovného ruchu zaraďuje nové technológie a interaktívne prvky.

Plánovaný termín realizácie projektu:

Od 01.08.2023 do 30.06.2026

Úlohy v projekte:

Úloha 1: Príprava projektu
Úloha 2: Zlepšenie komunikačných možností určených pre používateľov medzinárodnej trasy
Úloha 3: Kultúrne a technické dedičstvo interaktívne
Úloha 4: Propagácia cezhraničnej turistickej ponuky
Úloha 5: Spoločne cestujeme po cezhraničnej trase „V stopách Karpatských Lesných Železníc”
Úloha 6: Publicita projektu
Úloha 7: Riadenie projektu

K najdôležitejším cieľovým skupinám projektu patria:
1. Turisti navštevujúci nasledujúce oblasti:
            a. Bieszczadzki Národný Park
            b. Ciśniańsko-Wetliński Krajinnochránny Park
            c. Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty
            d. Chránená krajinná oblasť Vihorlat
            e. Národný Park Poloniny
2. Očakáva sa, že ročne ide o približne 1 000 000 osôb.
3. Návštevníci rekreačnej oblasti v Snine, kde ročne prichádza približne 20 000 ľudí.
4. Používatelia Bieszczadskej lesnej železnice, z nichž je ročne približne 130 000.
5. Obyvatelia obcí partnerov projektu a susedných obcí, ktorých počet je približne 20 000.
6. Podnikatelia v oblasti cestovného ruchu pôsobiaci v oblasti realizácie a ovplyvňovania projektu.
7. Miestne samosprávy.

Územie realizácie projektu:
Majdan
Balnica
Osadné
Zemplínske Hámre

Termín na podávanie pripomienok/otázok/odporúčaní:
26.09.2023

Miesto na podávanie pripomienok/otázok/odporúčaní:

Osobne alebo v listinnej forme:
Obec Zemplínske Hámre
Obecný úrad
Hlavná 152/183
067 77 Zemplínske Hámre

V elektronickej forme prostredníctvom ÚPVS alebo doručením na e-mailovú adresu: obec@zemplinskehamre.sk

Kontakt vo veci participácie:
Ing. Ján Kepič, PhD., starosta obceZverejnené dňa: 12.09.2023