Menu
Fotogaléria
Zmluvy
Označenie zmluvyDátumPartnerPopisDokument
Kúpna zmluva27.02.2024O2 Slovakia, s.r.o.Kúpna zmluvab05e3_Kúpna zmluva.pdf
Zmluva o poskytnutí zvýhodnenej ceny na servisné služby27.02.2024Norwit Slovakia spol. s.r.o.  Zmluva o poskytnutí zvýhodnenej ceny na servisné služby 1bf4f_ZH - Zmluva o poskytnutí zvýhodnenej ceny na servisné služby.pdf
Zmluva o zriadení vecného bremena s následným bezodplatným prevodom vlastníckeho práva22.02.2024Anna Demčáková, Ing. Zuzana DemčákováZmluva o zriadení vecného bremena s následným bezodplatným prevodom vlastníckeho právab016a_Darovacia zmluva s VB Obec Zemplínske Hámre, Kotusová, Demčáková.pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 20.07.2017 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.01.202021.02.2024Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Srdca JežišovhoRímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Belá nad Cirochouaeafb_Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme.pdf
Zmluva o nájme výstavy č. ZH-2024/080-OcÚ-KE09.02.2024Krajské múzeum v PrešoveVýstava: Z histórie požiarnej ochrany na Slovenskub7ff8_Zmluva o nájme výstavy ZH-2024-080.pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č.1959/16/TW zo dňa 01.08.201609.02.2024Towercom, a.s.Pôvodné znenie Článku IV. Nájomné, ods.1.a 2. zmluvy sa ruší a nahrádza sa týmto znením: 1. Nájomca sa zaväzuje platiť Prenajímateľovi za predmet nájmu ročné nájomné stanovené dohodou zmluvných strán vo výške 2,084€ /m²/rok, t.j. výška ročného nájomného za výmeru 350 m² je 729,40 € (slovom: sedemstodvadsaťdeväť euro 40 centov) bez DPH.375d7_Dodatok č. 1 TVP.pdf
Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie11.01.2024Štofira ateliér, s. r. o.Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo pre objednávateľa špecifikované v článku III. tejto zmluvy a záväzok objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú cenu podľa čl. V. tejto zmluvy.445c5_Zmluva o dielo_Stofira atelier.pdf
Zmluva o zriadení vecného bremena - Ing. Ján Barna31.12.2023Ing. Ján BarnaZmluva o zriadení vecného bremena - Ing. Ján Barna35b43_Zmluva o zriadení VB - Ing. Ján Barna.pdf
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2063_ZoD 2020 OBEC18.12.2023KOSIT a.s.Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2063_ZoD 2020 OBECcb421_Dodatok č. 3 (KOSIT a.s.).pdf
Kúpna zmluva č. ZH-2023/562 - Osvetlenie TIC20.11.2023FREYA Slovakia s. r. o.Kúpna zmluva - Osvetlenie TICeb773_Kúpna zmluva - ZH-2023 - 562 (Osvletlenie TIC).pdf
Zmluva o zriadení vecného bremena - Jenčík, Jenčíková15.11.2023Ing. Radoslav Jenčík, Mgr. Mária JenčíkováZmluva o zriadení vecného bremena10d4a_Zmluva o zriadení vecného bremena - ZH-571-2023.pdf
Zmluva o združenej dodávke plynu č. ZH-2023/552-OcÚ-KE09.11.2023Východoslovenská energetika, a.s. Zmluva o združenej dodávke plynu č. ZH-2023/552-OcÚ-KEd08eb_Komoditná zmluva - plyn byt č. 05.pdf
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. ZH-2023/551-OcÚ-KE09.11.2023Východoslovenská energetika, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny č. ZH-2023/551-OcÚ-KEdd329_Komoditná zmluva - elektrina byt č. 05.pdf
Poistná zmluva č. 240928416609.11.2023Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátuPoistná zmluva č. 24092841663a507_PZ Zemplínske Hámre - KOVOFLEX.pdf
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. ZH-2023/537-OcÚ-KE03.11.2023Ing. Anna MamajováZmluva o poskytovaní audítorských služieba28ce_Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf
Kúpna zmluva - Peter Jankaj (Komisionálny predaj)31.10.2023Peter JankajKomisionálny predaj 15ed7_Kúpna zmluva (Peter Jankaj).pdf
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál24.10.2023Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál53e64_Zmluva o úcte Municipálneho úveru - Univerzál.pdf
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 62/002/21 Dodatok č. 124.10.2023Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 62/002/21 Dodatok č. 1a8070_MUE_dod.1_Zempl.Hamre.pdf
Zmluva o úvere č. 062/002/2324.10.2023Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o úvere č. 062/002/2330581_MUU_Zempl.Hamre.pdf
Dohoda č. 23/35/010/4320.10.2023Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny HumennéÚčelom uzatvorenia tejto dohody je najmä aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“) do praxe.21d0c_Dohoda č. 23-35-010-43.pdf