Menu
Fotogaléria
Zmluvy
Označenie zmluvyDátumPartnerPopisDokument
Dohoda o ukončení Zmluvy č. ZH-2023/231-OcÚ-KE o nájme nebytových priestorov04.06.2024ŽENAJA s.r.o.Dohoda o ukončení Zmluvy č. ZH-2023/231-OcÚ-KE o nájme nebytových priestorov82003_ŽENAJA - Dohoda o ukončení.pdf
Zmluva o dielo č. ZH-2024/28827.05.2024Ing. Ján ČopPohľadnice6b503_ZoD_Pohladnice.pdf
Zmluva o spolupráci č. ZH-2024/271-OcÚ-KE20.05.2024Benefit Systems Slovakia s.r.o. Benefit Systems Slovakia s.r.o. c2734_Zmluva o spolupráci ZH-2024-271.pdf
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní produktov spoločnosti DOXX – Stravné lístky, spol. s. r. o.14.05.2024DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.Zmluva o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní produktov spoločnosti DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. číslo: 24P998048fb4e1_DOXX_Zmluva o spolupráci (1).pdf
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 240952712007.05.2024Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátuPoistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409527120d075c_Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409527120.pdf
Zmluva o dielo č. ZH-2024/20809.04.2024SPORTESA s. r. o.Projekt: „Modernizácia a revitalizácia viacúčelových športových zariadení využiteľných v rámci vyučovania telesnej výchovy“  5436d_Zemplínske Hámre - Zmluva o dielo ZH-2024-208.pdf
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 05/NBZH/2024 zo dňa 08.04.202408.04.2024Barbora HorňákováPrenajímateľ prenecháva Nájomcovi do užívania a Nájomca preberá do užívania byt č. 05, nachádzajúci sa v bytovom dome súpisné číslo 400, orientačné číslo 4 na ulici Kostolné námestie v Zemplínskych Hámroch, v „A“ vchode, na 3. nadzemnom podlaží bytového domu, ktorý pozostáva z troch izieb a príslušenstva: kuchyňa, predsieň, komora, kúpeľňa a WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu vrátane príslušenstva je 60,18 m².2b3dc_Zmluva o nájme bytu - Barbora Horňáková.pdf
ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Zemplínske Hámre05.04.2024Cirkevné centrum voľného časuPredmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa vo výške 6,00 Eur na jedného žiaka na mesiac pre rok 202 4 pri 100 % plnení podielových daní, žiadateľovi na financovanie činnosti centra voľného času v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.20c69_CCVČ Snina.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zemplínske Hámre na rok 2024 (ŠKST)03.04.2024Športový klub stolného tenisu Zemplínske HámreObec Zemplínske Hámre v zmysle Uznesenia č. 101/2024 z rokovania č. 09/2024 Obecného zastupiteľstva obce Zemplínske Hámre zo dňa 15.03.2024 poskytuje príjemcovi dotáciu vo výške 1 000,00 Eur.a5c77_Zmluva o poskytnutí dotácie č. 04-2024 ŠKST.pdf
ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Zemplínske Hámre03.04.2024Cirkevná spojená školaPredmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa vo výške 6,00 Eur na jedného žiaka na mesiac pre rok 202 4 pri 100 % plnení podielových daní, žiadateľovi na financovanie činnosti centra voľného času v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.77f18_CVČ CSŠ Snina.pdf
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov26.03.2024NATUR-PACK, a.s.Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov5bf9e_Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s OzO a s Oz.pdf
Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu26.03.2024KOSIT a.s.Touto zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi do dočasného užívania (prenajať) nádoby určené na zber odpadu špecifikované v ods. 2 tohto článku a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi dohodnuté nájomné za podmienok dojednaných touto zmluvou. Predmetom tejto zmluvy je odovzdanie súboru zberných nádob určených pre jednu domácnosť obce (tzv. balík), ktorý pozostáva z: a) 1ks plastovej nádoby o objeme 120L určenej na zber komunálneho odpadu (čierna).98e53_Zmluva o poskytovani nadob - OBCE.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zemplínske Hámre na rok 202422.03.2024Zápasnícky klub Zemplínske HámreObec Zemplínske Hámre v zmysle Uznesenia č. 98/2024 z rokovania č. 09/2024 Obecného zastupiteľstva obce Zemplínske Hámre zo dňa 15.03.2024 poskytuje príjemcovi dotáciu vo výške 3 500,00 Eur (slovom: tritisícpäťsto eur).1d648_Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01-2024 ZK.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky22.03.2024Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v sume 3 000,00 Eur.ceb73_Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zemplínske Hámre na rok 202422.03.2024TJ Vihorlat Zemplínske HámreObec Zemplínske Hámre v zmysle Uznesenia č. 100/2024 z rokovania č. 09/2024 Obecného zastupiteľstva obce Zemplínske Hámre zo dňa 15.03.2024 poskytuje príjemcovi dotáciu vo výške 8 000,00 Eur (slovom: osemtisíc eur).cb1e4_Zmluva o poskytnutí dotácie č. 03-2024 TJ Vihorlat.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zemplínske Hámre na rok 202421.03.2024Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Zemplínske HámreObec Zemplínske Hámre v zmysle Uznesenia č. 99/2024 z rokovania č. 09/2024 Obecného zastupiteľstva obce Zemplínske Hámre zo dňa 15.03.2024 poskytuje príjemcovi dotáciu vo výške 1 000,00 Eur (slovom: jedentisíc eur).28ce5_Zmluva o poskytnutí dotácie č. 02-2024 JDS.pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena - Jenčík, Jenčíková19.03.2024Ing. Radoslav Jenčík, Mgr. Mária JenčíkováDodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena - Jenčík, Jenčíkováa405c_Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena.pdf
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda07.03.2024Správa Národného parku Poloniny so sídlom v StakčíneSpráva Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne3002a_Dohoda-bociany-Zemplínske Hámre_2024.pdf
Zmluva o používaní značky kvality Poloniny04.03.2024Nadácia AevisPredmetom Zmluvy je poskytnutie oprávnenia na používanie značky kvality Poloniny, ktorej majiteľom, hlavným používateľom a zároveň koordinátorom jej systému je Nadácia Aevis.f79bc_Zmluva o používaní značky kvality Poloniny.pdf
Dohoda o spolupráci04.03.2024Centrum podpory prírodného turizmu a rozvoja destinácie PoloninyDohoda o spolupráci - Centrum podpory prírodného turizmu a rozvoja destinácie Poloniny902f4_Dohoda o spolupráci - ZH-2024-145-OcÚ-KE.pdf