Občianske združenie STEPOZ STEP

Info o organizácii:

Názov:

OZ STEP – Spoločenstvo pre oblastný rozvoj

Sídlo:

Hlavná 126/158, 067 77 Zemplínske Hámre, SR

IČO:

42090695

DIČ:

2023050161

Kontakty

info@societystep.eu, +421 902 565 686

Kancelária:

Strojárska 4031, č.dv. 214, 069 01 Snina, SR/p>

Občianske združenie STEP – Spoločenstvo pre oblastný rozvoj je nezisková mimovládna organizácia založená a pôsobiaca na východnom Slovensku od roku 2010. STEP ako organizácia bola založená v obci Zemplínske Hámre, odkiaľ pochádza jej hlavná členská základňa, no postupom času sa naša pôsobnosť rozrástla na regionálnu úroveň.

Našim hlavným cieľom a úlohou je vytvorenie podmienok pre deti, mládež a dospelých pre rozvoj osobnosti, vzdelanostnej úrovne a aktívneho životného štýlu. Prostredníctvom realizoaných aktivít a projektov prispievame nielen k rozvoju členov našej komunity ale taktiež k rozvoju nášho regiónu a jeho obyvateľov.

Oblasť pôsobnosti STEPu siaha od lokálnej až po medzinárodnú úroveň, kde máme vytvorenú stabilnú sieť partnerov v rámci krajín EÚ.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinov sú mladí ľudia, ako nositelia zodpovednosti za budúce generácie, ktorých je potrebné vychovať v moderných, vzdelaných, skúsených a otvorených ľudí, aby sme zabezpečili hospodársky rast a regionálny rozvoj v našom regióne. Prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov je účasť mladých ľudí na aktivitách, ktoré ich učia multikultúrnemu prostrediu, rozvíjajú ich personálne a profesijné kompetencie a učia ich byť samostatnými a zodpovednými aktívnymi občanmi Európy dneška.

OZ STEP od svojho vzniku realizovalo 14 lokálnych podujatí a aktivít, 10 medzinárodných výmien mládeže, 6 medzinárodných školení pre pracovníkov s mládežou a 1 mládežnícku iniciatívu; vyslali sme viac ako 500 mladých ľudí na 162 projektov v Európe a USA.

Management organizácie tvoria mladí a dynamickí ľudia s dlhoročnými skúsenosťami na poli neformálneho vzdelávania a práce s mládežou. Ich odbornosť je posadená na základoch dosiahnutého formálneho vzdelávania (absolventi práva, podnikového a projektového managementu a medzinárodného marketingu na univerzitách na Slovensku a v ČR) a doplnená mnohými účasťami na vzdelávacích odborných seminároch a konferenciách doma i v zahraničí, získanými certifkátmi a praktickými skúsenosťami z realizovania mnohých mládežníckych vzdelávacích projektov.