Projekt Biele kamene

V stratégii rozvoja Horného a Južného Zemplína je nosným pilierom prosperity regiónu rozvoj cestovného ruchu. V súlade s touto stratégiou, pripravuje Združenie Biele kamene projekt: „Športovo-rekreačné stredisko – Biele kamene“. Tento projekt úzko nadväzuje na zrealizovaný projekt: „Snina – Rozvoj mikroregiónu Sninské rybníky“.

Cieľom je vybudovať celoročné stredisko turistického priemyslu, ktoré bude spájať celoročné aktivity cestovného ruchu Horného a Južného Zemplína, od Kolonice po Remetské Hámre. Realizácia projektu radikálnym spôsobom zmení život v regióne. Športovo-rekreačné stredisko Biele kamene ako fabrika na celoročné poskytovanie služieb v rámci cestovného ruchu bude mať veľký dopad na zvýšenie zamestnanosti, využívanie nehnuteľností a prírodných daností regiónu v súlade s ekologickými princípmi i rozvoj malého a stredného podnikania.

Ide o náročnú investičnú akciu, ktorá je orientovaná na maximálne využitie prostriedkov z vlastných zdrojov, zo štrukturálnych fondov a iných zdrojov, s cieľom pripraviť optimálne podmienky pre investorov v oblasti cestovného ruchu.

V rámci strediska je naším zámerom vybudovať sieť zjazdoviek od Sninského kameňa až po Šponáreň s prepravou rôznych typov lanoviek a vlekov, ktoré budú navzájom prepojené. Nástupné stanice vlekov a sedačiek budú situované v nadmorskej výške cca 500 m. n. m. pozdĺž obslužnej komunikácie spájajúcej letisko Kolonický vrch, Šponáreň, lokalitu Kolo umarteho, Sninské rybníky a Zemplínske Hámre. Verejnosť bude zo záchytných parkovísk v Zemplínskych Hámroch, Kolonici, Sninských rybníkoch a Remetských Hámroch dopravovaná kyvadlovou dopravou, lanovkou, sedačkami a vlekmi rôzneho typu na zjazdovky. Zjazdovky budú rôznej náročnosti – modré, červené i čierne pre homologizované preteky. Vrcholové stanice budú umiestnené v nadmorskej výške 900 – 1000 m. n. m. V rámci strediska bude upravovaných približne 50 km bežeckých tratí.

Nevyhnutnou súčasťou bude systém umelého zasnežovania a trvalá úprava svahov ratrakmi. V dotknutých obciach – Remetské Hámre, Zemplínske Hámre, Snina, Stakčín, Kolonica sa dobuduje technická infraštruktúra pre doplnkové aktivity a servis k stredisku, ako aj športovo-rekreačné areály, ktoré boli čiastočne začaté v rámci prvej etapy projektu „ SNINA – Rozvoj mikroregiónu Sninské rybníky“ podporeného z PHARE. Nebudú chýbať ani vodné relaxačné centrá.

Našou snahou je vytvoriť športovo-rekreačné stredisko nadregionálneho významu. Zo strany Južného Zemplína je možnosť prepojenia strediska kabínovou lanovkou o dĺžke trasy cca 2,7 km zo záchytného parkoviska pod Morským okom nad obcou Remetské Hámre. To by riešilo nedostatočné využitia ubytovacích kapacít na Zemplínskej Šírave počas zimného obdobia. Súčasťou projektu je i ponuka a areál bazénov a ubytovacích kapacít v RO Rybníky Snina.

Sme si vedomí zásahu do prírodného prostredia CHKO Vihorlat. Preto sú v úvodných fázach prípravy zabezpečené štúdie na posúdenie vplyvu na životné prostredie a to EIA pre 5 lokalít, geologické posudky. Až po vyhodnotení všetkých pripomienok budeme pokračovať v ďalších stupňoch prípravy projektu.

V projekte riešime 2 základné úlohy:

 • Navrhnúť vyhovujúce technické riešenie s dôrazom na ekologické dopady
 • Zabezpečiť zdroje na financovanie celej akcie

Pri prácach na prípravných fázach projektu sa preukázala akútna potreba riešenia vplyvov, podmieňujúcich úspešnú implementáciu a následne trvalo udržateľný rozvoj projektu. Ide hlavne o:

 • zaradenie environmentálnych aktivít, ktoré sa preukázali pri spracovaní zámerov EIA, do objektovej skladby projektu (napr. revitalizácia Morského oka, ochrana vzácnych biotopov)
 • vypracovanie systému opatrení v rámci aktivity „ľudské zdroje“, ktorý musí byť realizovaný súbežne s prípravou technickej dokumentácie a predbiehať technickú realizáciu výstavby strediska (ide o prípravu ľudí v regióne na „zaradenie sa“ v systéme prevádzkovania strediska a nadväzných aktivít)

Identifikačné údaje projektu

Názov projektu: Športovo-rekreačné stredisko Biele kamene Miesto realizácie projektu:

 • Prešovský kraj (k.ú. Kolonica, Snina, Stakčín, Zemplínske Hámre)
 • Košický kraj (k.ú. Vyšná Rybnica)

Stručná charakteristika projektu

Zámerom projektu je vybudovať turistické stredisko nadregionálneho charakteru. Vybudovaním komplexného strediska cestovného ruchu, ktoré poskytne možnosti rôznorodej rekreácie počas celého roka sa vytvorí nevyhnutný predpoklad pre vyvážený regionálny rozvoj a možností pre potencionálnych investorov v cestovnom ruchu. Aktivity projektu sú zamerané na vybudovanie stredísk vybavenosti (Zemplínske Hámre, Konské, Kolonica, Krivec) - ubytovacích a športovo rekreačných stredísk, ktoré okrem ubytovania a stravovania poskytnú aj všestranné možnosti ďalšieho športového vyžitia v rámci rôznych zariadení: ľadová plocha, otvorené a kryté bazény, sauny, ihriská pre loptové hry, tenisové kurty, posilňovne, telocvične, golfové ihriská. K tomu sa vybuduje aj príslušné servisné zázemie – obchody, služby, medicínske zariadenia, sociálne zariadenia pre seniorov a pod. Realizáciou sa vytvoria optimálne podmienky pre investorov z oblasti cestovného ruchu, podporí sa rozvoj malého a stredného podnikania, čím sa zvýši stála priama a sekundárna zamestnanosť a zastaví sa odliv obyvateľstva za prácou do iných regiónov. Realizáciou zámeru sa zhodnotí doteraz nevyužitý rekreačný potenciál najmä zimnej turistiky, tak pre domácich návštevníkov ako aj zahraničnú klientelu z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Ruska a ďalších krajín.

Popis súčasného stavu

V súčasnosti v regióne absentuje väčšie stredisko zimného cestovného ruchu. Existujúce menšie vleky sú zastarané, chýbajú upravené a zasnežované lyžiarske trate a súvisiace služby v oblasti cestovného ruchu. Navrhovaný projekt naväzuje na úspešne zrealizovanú I. etapu „Snina - Mikroregión Sninské rybníky“, podporenú z fondu Phare 2000, ktorá bola ukončená v roku 2003. Potenciál pre rozvoj cestovného ruchu je značný. Nachádzajú sa tu možnosti pre rozvoj turizmu od horskej krajiny masívu Vihorlatu a Bukovských vrchov, významné prvky kultúrneho a historického dedičstva slúžiace ako cieľ poznávacieho turizmu až po letnú rekreáciu vo významnom stredisku rekreácie a cestovného ruchu Sninské rybníky či blízkej Zemplínskej šíravy.
Pre ochranu zachovalých prírodných hodnôt v tomto území bol vyhlásený Národný park Poloniny a Chránená krajinná oblasť Vihorlat. Región Horného Zemplína je poznačený vysokou nezamestnanosťou s nízkou ponukou pracovných príležitosti. Nadväzne na túto situáciu je dané územie poznačené vysokou migráciou a vyľudňovaním. Zámerom je hlavne udržať mladých ľudí v regióne, motivovať ich možnosťami uplatnenia sa a pracovnými príležitosťami priamo v regióne. Realizáciou celého projektu sa vytvoria vhodné podmienky pre zvýšenie kvality života miestneho obyvateľstva v regióne s pozitívnym ekonomickým dopadom. Mikroregión Biele kamene, kde má byť športovo-rekreačné stredisko realizované, má aj napriek svojej veľkej vzdialenosti od administratívnych centier Slovenskej republiky, výhodnú polohu predovšetkým vo vzťahu k susedným krajinám Poľskej republiky a Ukrajiny. Dobudovaním infraštruktúry v regióne v rámci aktivít projektu, sa vytvoria predpoklady pre prílev domácich i zahraničných návštevníkov. Dopravu potenciálnych návštevníkov do regiónu v súčasnosti sprístupňuje štátna cesta I/74 v úseku Vranov nad Topľou – Humenné – Snina – Stakčín – Ubľa – štátna hranica Ukrajina, tvoriaca súčasť turistickej cesty – cestného koridoru na regionálnej úrovni Poprad – Levoča – Prešov – Vranov nad Topľou – Humenné – Snina – Stakčín – Ubľa – štátna hranica Ukrajina, z ktorej sú jednotlivými cestami tretej triedy dopravne napojené obce zainteresované v projekte.

Ciele projektu

 • vybudovanie celoročného strediska turistického priemyslu nadregionálneho významu
 • vytvorenie optimálnych podmienok pre investorov v oblasti cestovného ruchu
 • podpora rozvoja malého a stredného podnikania
 • zastavenie migrácie ľudí a zvýšenie zamestnanosti
 • vytvorenie predpokladov pre trvaloudržateľný rozvoj Zemplínskeho regiónu a využitie potenciálu krajiny
 • zosúladenie koncepcie rozvoja investičného zámeru s rozvojovými programami členov združenia a rozvojovým programom regiónu
 • prepojenie Horného a Južného Zemplína (komunikačné prepojenie lanovkovou dráhou)

Cieľová skupina

Potenciálni návštevníci zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a ďalších krajín, najmä:

 • mládež a študenti (šport a rekreácia, kultúrno-poznávacia turistika, ekoturistika, duchovná turistika, cykloturistika, semináre - predovšetkým letné pobyty spojené so spoznávaním histórie, kultúry a spôsobu života v minulosti, rozvíjanie hobby). Táto skupina je perspektívna pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v mikroregióne.
 • rodiny s deťmi (športové aktivity, rôzne formy vidieckej turistiky, poznávacie pobyty, cykloturistika a rozvíjanie hobby) - hlavne cez letné prázdninové obdobie a počas sviatkov - Vianoce, Veľká noc
 • záujemcovia o astronómiu, Astronomické observatórium na Kolonickom sedle
 • dôchodcovia zo zahraničia i zo Slovenska (rekreácia, poznávacia turistika, duchovná turistika, etnoturistika, poľovníctvo, rybárstvo, vidiecky turizmus, ekoturistika) - celoročné aktivity
 • rodáci, krajania, ktorí sa vracajú na miesta narodenia a pôsobenia svojich predkov (rôzne druhy turistiky, resp. ich kombinácie) - potreba nadviazania kontaktov so slovenskými komunitami v USA, Kanade, Austrálii, Nemecku a pod.
 • záujmové organizácie a združenia (poznávacia turistika, duchovná turistika, kongresová turistika, ekoturistika) - celoročné aktivity
 • vedci, umelci, historici, architekti, reštaurátori atď. (tematicky zamerané semináre, plenéry, výmena skúseností a poznatkov) – kongresová turistika

Základné údaje charakterizujúce projekt

Prehľad východiskových podkladov

 • Mapové podklady
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, 2003
 • Regionálny operačný program PSK
 • Územný plán SÚ Snina
 • Územný plán SÚ Stakčín
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemplínske Hámre
 • Analýza sociálno-ekonomickej situácie Košického samosprávneho kraja, 2002
 • Územný plán VÚC Prešovský kraj, 1997
 • Územný plán VÚC Košický kraj, 1997
 • Miestny rozvojový a akčný plán mesta Snina, 2004
 • Hodnotenie vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. v znení ďalších predpisov – SZŠ Biele kamene, časť zjazdové a osobné horské dopravné zariadenia na lokalite Remetské Hámre, ENVING spol. s r. o., 2004
 • Hodnotenie vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. v znení ďalších predpisov – SZŠ Biele kamene, časť zjazdové a osobné horské dopravné zariadenia na lokalite Bystrá a Šponáreň, ENVING spol. s r. o., 2004
 • Hodnotenie vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. v znení ďalších predpisov – SZŠ Biele kamene, časť zjazdové a osobné horské dopravné zariadenia na lokalite Johaneska a Tarnovský potok, ENVING spol. s r. o., 2004
 • Hodnotenie vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. v znení ďalších predpisov – SZŠ Biele kamene, časť zjazdové a osobné horské dopravné zariadenia na lokalite Príslop, ENVING spol. s r. o., 2004

Stručná charakteristika územia

Dotknuté územie plánovaného strediska zimných športov Biele kamene administratívne spadá pod dva samosprávne kraje - Prešovský a Košický. Riešené územie je situované v severnej časti východného Slovenska, z časti na území CHKO Vihorlat, v okruhu 50 – 200 km sa nachádza zo severu Poľská republika, z východu Ukrajinská republika a z juhu Maďarská republika. V strednej časti Zemplína, kde je plánované športovo-rekreačné stredisko Biele kamene, sa nachádzajú Vihorlatské vrchy, ktoré geomorfologicky patria k Vnútorným Východným Karpatom. Povrch územia je členitý, najvyššie položeným miestom CHKO Vihorlat je Vihorlat (1 076 m n.m.). Územie leží v mierne teplej až chladnej klimatickej oblasti, kde najnižšie priemerné mesačné teploty sú v mesiaci január a najvyššie v mesiaci júl. Polohy nad 500 m n. m. patria do chladnej klimatickej oblasti tiahnúcej sa popri hraniciach s Poľskom a zasahuje aj vrcholové časti Vihorlatu, kde snehová pokrývka trvá 100 až 120 dní.

Zdôvodnenie realizácie projektu

Sociálno-ekonomická situácia v dotknutých regiónoch (Snina, Humenné, Michalovce, Sobrance) si vyžaduje riešenie, ktoré vytvorí trvalé pracovné príležitosti pre tunajších obyvateľov. Preto je nevyhnutné realizovať zámer tak, aby na jednej strane bolo vybudované komplexné stredisko cestovného ruchu, na druhej strane bola zachovaná jedinečnosť, rôznorodosť a bohatstvo vihorlatskej prírody. Pre reguláciu ďalšieho rozvoja regiónu Zemplín je potrebné ďalej rozvíjať myšlienku projektu tak, aby riešila novonastolené problémy, určila zásady ďalšieho rozvoja oblasti na všetkých úrovniach a zosúladila novú štruktúru funkcií v dotknutom aj blízkom okolí pri zohľadnení nových požiadaviek, nárokov a trendov spoločensko – hospodárskeho vývoja spoločnosti.

Aktivity projektu

 • Rekonštrukcia a dobudovanie obslužnej komunikácie a parking
 • CŠUS Zemplínske Hámre
 • CLV Johaneska
 • CLV Tarnovský potok
 • CŠUS Konské
 • CLV Bystrá
 • CLV Šponáreň
 • CŠUS Kolonica
 • CLV Príslop (Kolonica)
 • Golfové ihrisko Roveň
 • Rekonštrukcia a dostavba letiska Kolonický vrch
 • CŠUS Krivec
 • Kabínková lanovka Remetské Hámre
 • CKT Stakčín
 • CŠUS RO Rybníky
 • Nákupné centrum „Snina“ – centrum vyššej občianskej vybavenosti
Vysvetlivky:
 • CŠUS – centrum športovo-ubytovacích služieb
 • CLV – centrum lyžiarskych vlekov
 • CKT – centrum kongresovej turistiky
 • RO – rekreačná oblasť

Očakávané výsledky a základné údaje

 • Plocha riešeného územia 2 500 ha
 • Prepravná kapacita dopravných zariadení 12 000 os./hod.
 • Celková dĺžka zjazdoviek- z toho I. a II. etapa - III. a IV. etapa 23 800 m14 400 m 9 400 m
 • Priemerná nadmorská výška dopravných zariadení - nástup 500 m.n.m.
 • Priemerná nadmorská výška dopravných zariadení - výstup 1 000 m.n.m.
 • Dĺžka hlavnej obslužnej komunikácie 10 500 m
 • Počet parkovacích miest – autá 1 756
 • Počet parkovacích miest – autobusy 63
 • Potreba odlesnenia - z toho I. a II. etapa - III. a IV. etapa 116 ha 36 ha 80 ha
 • Novovzniknuté pracovné miesta - Správa rekreačného a športového strediska Biele kamene - ostatné služby a zariadenia – privátny sektor- SPOLU 120 1250 1450
 • Rozpočtové náklady - verejný sektor (technická infraštruktúra, lanové a prepravné zariadenia, vybavenosť, CŠUS) - privátny sektor (reštauračné a ubytovacie zariadenia, prevádzky služieb) 1 790 mil. Sk 2 400 mil. Sk

Očakávané dopady

 • zabezpečený vyvážený regionálny rozvoj
 • zabezpečenie základných podmienok pre investície v cestovnom ruchu
 • zastavenie migrácie občanov z regiónu
 • zvýšenie záujmu o podnikanie v oblasti cestovného ruchu
 • zvýšená návštevnosť regiónu
 • zvýšenie zamestnanosti (vytváranie pracovných miest)
 • zvýšenie kvality života miestnych občanov

Realizácia projektu

Spôsob realizácie jednotlivých fáz projektu
I.etapa:

 • Obslužná komunikácia A a parking
 • Technická infraštruktúra CŠUS Zemplínske Hámre
 • Technická infraštruktúra CŠUS Kolonica
 • CŠUS RO Rybníky
 • CKT Stakčín
 • Odlesnenie a zalesnenie

II.etapa:

 • CLV Johaneska
 • CLV Tarnovský potok
 • CLV Príslop
 • Vybavenosť CŚUS Zemplínske Hámre
 • Golfové ihrisko Roveň
 • Rekonštrukcia letiska Kolonický vrch
 • Odlesnenie a zalesnenie

III.etapa:

 • Obslužná komunikácia B a parking
 • CLV Šponáreň
 • CLV Bystrá
 • Vybavenosť CŠUS Kolonica
 • Technická infraštruktúra CŠUS Konské
 • Odlesnenie a zalesnenie

IV. etapa:

 • Kabínková lanová dráha Remetské Hámre
 • Technická infraštruktúra CŠUS Krivec
 • Vybavenosť CŠUS Krivec
 • Odlesnenie a zalesnenie

Vysvetlivky:

 • CŠUS – centrum športovo-ubytovacích služieb
 • CLV – centrum lyžiarskych vlekov
 • CKT – centrum kongresovej turistiky
 • RO – rekreačná oblasť

Časový harmonogram realizácie projektu

 • 2005 – 2007 I. etapa
 • 2008 – 2009 II. etapa
 • 2009 – 2013 III. etapa
 • 2013 – 2015 IV. etapa

FINANČNÉ ASPEKTY PROJEKTU

 • Špecifiká rozpočtu
 • I. etapa: 380 mil. Sk
 • II. etapa: 500 mil. Sk
 • III. etapa: 415 mil. Sk
 • IV. etapa: 495 mil. Sk

Predpokladané náklady na projekt (verejný sektor): 1 790 mil. Sk

PRACOVNÉ MIESTA A SOCIÁLNY DOPAD

Počet novovytvorených pracovných miest celkom = 1450
Ďalšie ekonomický prínos pre región (potencionálne oblasti vzniku ďalších nových pracovných miest) :

 • posilnenie obchodnej siete
 • vznik remeselnej výroby, ako surovinového produktu
 • vznik nových produktov v oblasti CR vrátane atrakcií
 • posilnenie informačných služieb
 • posilnenie dopravy
 • preprava návštevníkov
 • sprievodcovské služby
 • cestovné kancelárie
 • skvalitňovanie cestnej siete
 • ubytovanie v súkromí
 • posilnenie reštauračných služieb
 • bezpečnostné služby
 • dohľad ochranárskych zložiek (disciplína návštevníkov)
 • zastavenie migrácie miestneho obyvateľstva
 • vytvorenie vhodných podmienok pre investorov (vznik ďalších pracovných miest v regióne)
 • posinenie komunikačných a informačných kanálov...
 • posilnenie školstva a zdravotníctva

AKO STOJA BIELE KAMENE DNES?

K 30.09.2005 je príprava zámeru „Športovo-rekreačné stredisko Biele kamene“ v takomto štádiu:
V období od tlačovej konferencie na 1. ročníku festivalu Rock pod Sninským kameňom v roku 2003, sa uskutočnila etapa prezentácií projektu na rôznych úrovniach a podujatiach a prerokovanie zámerov s dotknutými subjektami z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Tento proces mal vplyv na niekoľko závažných zmien v projekte:
a) Zmena zámeru z výstavby Strediska zimných športov na „Športovo-rekreačné stredisko Biele kamene“
b) rozdelenie projektu na časové i vecné etapy
c) presadenie projektu na nadregionálnu úroveň
Výrazne sa zvýšila intenzita diskusie a prezentácia názorov záporných i kladných stanovísk k projektu. Z pohľadu nositeľa projektu sa nám táto skutočnosť javí veľmi pozitívne.
Podľa finančných i kapacitných možností hlavného nositeľa projektu - Združenia Biele kamene (ďalej ZBK), pokračujú prípravné a prieskumné práce, ďalšie stupne posudzovania vplyvov na životné prostredie na všetkých aktivitách, kde bol prejavený záujem príslušných zložiek samosprávy i verejnej správy – potenciálnych užívateľov dopadov projektu.
Vyhodnotenie I. etapy posudzovania vplyvov na životné prostredie stanovilo i I. etapu projektu. Pokračovanie v príprave dokumentácie pre územné rozhodnutie je možné na technickej infraštruktúre v lokalitách Johaneska, Tarnovský potok, Príslop (Kolonica), Stakčín a prepojenie Rekreačnej oblasti Rybníky cestnou komunikáciou do kameňolomu v Zemplínskych Hámroch, kde by mali byť vybudované záchytné parkoviská. Na týchto lokalitách by sa mali vybudovať všetky siete ako príprava pre realizáciu výstavby objektov na poskytovanie služieb. V súčasnej dobe sa spracúva projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, zapracovávajú sa pripomienky z hodnotenia zámerov.

Nositeľ projektu

Nositeľom projektu je Zduženie Biele kamene, ktorého členmi sú: VÚC Prešovský samosprávny kraj, mesto Snina a obce Stakčín, Kolonica, Zemplínske Hámre a Remetské Hámre. Toto združenie má mandát na prípravu strediska od poslancov vyššie uvedených subjektov, ktorí ho udelili väčšinovým (poväčšine jednomyseľným) hlasovaním na rokovaniach zastupiteľstiev formou uznesenia. Tento súhlas „de jure“ predstavuje vôľu väčšiny občanov v dotknutom regióne a je nespochybniteľný. Vedúcu úlohu v projekte prevzal VÚC Prešovského samosprávneho kraja, ktorý uznesením zo 4.10.2005, zaradil tento projekt do svojej ingerencie. Projekt má výraznú podporu aj zo strany centrálnych orgánov štátnej správy, okrem iných predsedu vlády SR, ministra hospodárstva SR a ďalších.

Financovanie projektu

Významnou súčasťou projektu je i zabezpečenie financovania projektu. Vzhľadom na rozsah projektu a situácie v našom regióne, je to náročná úloha už aj v prípravnej fáze.

 • Prípravná fáza:
  V tejto fáze je potrebné zabezpečiť financovanie kompletnej projektovej a inžinierskej činnosti (t.j. výkresy, písomné časti, doklady, rokovania, vyjadrenia, prezentácie atď.). K dnešnému dňu boli zrealizované prípravné práce a dokumentácia za cca 3,7 mil. Sk. Na financovaní sa doposiaľ podieľali subjekty združené v ZBK, predseda vlády SR a privátne subjekty. Z peňazí EÚ a z grantov nebola dosiaľ použitá ani 1 Sk. Na proces územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre prvú etapu je potrebné zabezpečiť cca 5 mil. Sk so zdrojov ZBK, VUC a z fondov EÚ
 • Realizačná fáza:
  V súčasnosti je možný len odhad prostriedkov potrebných na realizáciu I. etapy. Ide o cca 400 mil. Sk. Pre financovanie tejto etapy sa pripravuje model viaczdrojového financovania. V modeli bude hrať dominantné postavenie strategický investor

Dopad na región

Nositeľ projektu – ZBK predpokladá výraznú prevahu pozitívnych dopadov na región, medzi ktoré patria predovšetkým:

 • vybudovanie a skvalitnenie infraštruktúry v regióne
 • výrazné zvýšenie možností zamestnania resp. zabezpečenia legálnych príjmov
 • zníženie pracovnej migrácie obyvateľstva, zníženie odlivu predovšetkým mladých ľudí z regiónu
 • zastavenie vysídľovania dedín
 • zastavenie úpadku vo všetkých sférach a naštartovanie zveľaďovania sídiel
 • výrazné zvýšenie podielu aktivít cestovného ruchu na tvorbe HDP
 • zlepšenie stavu životného prostredia, pretože obyvatelia budú chcieť sami chrániť prírodu ako produkt, ktorý ponúkajú

Je samozrejmé, že realizácia strediska prinesie i negatívne dopady, napr. zvýšený pohyb cudzích príslušníkov a s tým súvisiace neduhy, väčšia záťaž na cestnú dopravu, výrub časti porastov atď.
Snahou spracovateľov projektu je tieto dopady minimalizovať. Najväčšou sprievodnou aktivitou je festival Rock pod Sninským kameňom. Či je to myšlienka správna alebo scestná ako tvrdia odporcovia projektu, je na individuálnom posúdení, tak ako všetko okolo Bielych kameňov....